بررسی تاثیر زمان عمل آوری نمونه‏ های آزمایشگاهی بر پتانسیل شیار شدگی مخلوط‏های آسفالتی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15363.1170
نویسندگان
1گلسار - بلوار دیلمان - بوستان 5 - ساختمان ساسان
2هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
3هیئت علمی دانشگاه گیلان
چکیده
به منظور بررسی پتانسیل شیارشدگی در مخلوط‏ های آسفالتی معمولا در آزمایشگاه‏ ها از نمونه ‏های مخلوط آسفالتی استفاده می‏شود که در روند ساخت، عمل ‏آوری و رساندن دمای نمونه به دمای مورد نظر، که معمولا بالای 40 درجه سانتی‏گراد است، بی نظمی و عدم دقت مشاهده می‏شود.در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی تاثیر زمان عمل‏ آوری و هم‏ دمایی پرداخته شود. دو نوع سنگدانه، گرانیتی و سنگ‏ آهک به همراه دو نوع قیر متداول در کشور، 70-60 و 100-85، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته ‏اند. نتایج آنالیزهای آماری نشان می‏دهد که پارامتر زمان عمل‏ آوری و زمان هم ‏دمایی به طور موثری بر روی نتایج آزمایش خزش تاثیرگذار هستند.نمونه‏ های ساخته‏ شده با سنگدانه گرانیتی عملکرد بهتری در برابر تغییرشکل ماندگار داشته ‏اند. همچنین مطابق با پژوهش ‏های پیشین، استفاده از قیرهای نرم‏تر باعث شده است تا پتانسیل شیارشدگی در مخلوط‏ های آسفالتی افزایش یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation the curing time of experimental samples on rutting potential of asphalt mixtures
Authors
Gholamhosein Rasht, hasan divandari, Gholamhosein hamedi
Abstract
Permanent deformation or rutting is one of the major failures in the structure of flexible pavements, most of which occurs in asphalt mixture layers. In order to investigate the potential of rutting in asphalt mixtures, asphalt mixture samples are commonly used in laboratories which irregularity and inaccuracy is observed in the process of manufacturing, curing and reaching the sample temperature to the desired temperature, usually above 40 ° C. In this study, we have tried to study the effect of curing time and thermal equilibrium. Two kinds of aggregate, granite and limestone with two types of common bitumen in the country, 60-70 and 85-100, have been studied in this research.The results of statistical analysis show that in all compounds used in this research, the parameters of curing time and thermal equilibrium effectively affect the results of creep testing. Also, the increase in curing time has reduced the potential for rutting. This is despite the fact that the increase in the time of the thermal equilibrium has increased the rutting potential in asphalt mixtures. Granite aggregate samples have been shown to perform better against permanent deformation. Also, according to previous studies, the use of softer bitumen (85-100) has increased the rutting potential in asphalt mixtures.
Keywords
Hot mix asphalt, Rutting, Curing time, Thermal equilibrium time, Dynamic creep test