پهنه بندی آب های زیرزمینی آلوده به نیترات در ایران و استخراج رابطه آن با جمعیت و مصرف آب در بخش های کشاورزی و شهری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15357.1169
نویسندگان
1عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
2اوین، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
مدیریت کیفیت آب‌های زیرزمینی که زیر شاخه ای از مهندسی عمران- محیط زیست است، در مناطق خشک و نیمه خشک، از جمله ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. نیترات یک آنیون شایع آلوده کننده آب‌های زیرزمینی است. مطالعه حاضر غلظت‌های متوسط و حداکثر نیترات در منابع آب زیرزمینی در ایران را بر اساس منابع معتبر منتشر شده علمی تعیین نموده است. مقادیر نیترات از مطالعاتی برداشت شدکه در آن‌ها غلظت نیترات با حداقل خطا در دوره‌های مختلف و در چاه‌های مختلف در یک منطقه اندازه گرفته شده بود. در مجموع 2353 نمونه نیترات از چاه های مختلف در 82 منطقه از 134 مقاله از همه استان‌های ایران استخراج شد. علاوه بر این در هر منطقه، غلظت متوسط وحداکثرنیترات مشخص شده وتکنیک‌های درون-یابی کریجینگ (Kriging) برای به دست آوردن پهنه بندی پارامترهای کیفیت آب‌های زیرزمینی در نرم افزار Arc GIS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت نیترات در برخی مناطق بالاتر از میزان حد مجاز استانداردهای ایران و جهان (50 میلی گرم بر لیتر) بوده و در برخی از مناطق در طی 5 سال گذشته افزایش یافته است. همچنین رابطه ی بین غلظت میانگین نیترات با مصرف آب شرب ، مصرف آب کشاورزی و جمعیت در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک بدست آمد. این مطالعه نشان می‌دهد که آب مورد استفاده در مناطق کشاورزی مهم‌ترین منبع آلودگی آب‌های زیرزمینی به نیترات در ایران می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Nitrate-contaminated groundwater zoning in Iran and its relationship with population and water consumption in agricultural and urban areas
Authors
Abolghasem Alighardashi, Mohammad Javad تهران
Abstract
Underground water quality management, which is a part of civil engineering, is environmentally important in arid and semi-arid regions, including Iran. Nitrate is a common anion that contaminates groundwater. The present study has determined the average and maximum nitrate concentrations in groundwater resources in Iran based on published scientific sources. Nitrate values ​were taken from studies in which the concentration of nitrate with minimum error in different periods and at different wells was measured in a region. A total of 2353 nitrate samples were extracted from different wells in 82 regions of 134 papers from all provinces of Iran. Additionally, in each region, the average and maximum concentrations were determined and the Kriging intrusion detection techniques were used to obtain zoning of groundwater quality parameters in Arc GIS software. The results showed that concentration of nitrate in some regions exceeded the limit of the standards of Iran and the world (50 mg / L) and has increased in some areas over the past 5 years. Also, the relationship between mean nitrate concentration with drinking water consumption, agricultural water use and population in Iran was obtained using a genetic algorithm. This study shows that water used in agricultural areas is the most important source of groundwater pollution to nitrate in Iran.
Keywords
Groundwater, Nitrate, Zoning, Iran, Genetic Algorithm, GIS