بررسی اثر پی دلتا در ظرفیت فروریزش برخورد سازه‏های مجاور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15353.1168
نویسندگان
1قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده فنی و مهندسی، اتاق 435- ٣٣٩٠١١١٨
2استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده
به دلیل منافع اقتصادی و عدم رعایت درز انقطاع اجرایی بین سازه ها، در محیط شهری سازه های مجاور هم با فاصله ناکافی مشاهده می گردد. لذا بررسی برخورد بین این سازه ها و همچنین اثر پی دلتا در مدلسازی از اهداف این پژوهش است. امروزه در مهندسی زلزله بر اساس عملکرد، به دلیل پیچیدگی پدیده‌ی فروریزش در سازه‌ها، در کنار اهمیت بالای سطح فروریزش بر عملکرد احتمالاتی کل سازه، ارزیابی این سطح موردتوجه قرارگرفته است. فروریزش سازه به‌طورکلی، به معنای از دست رفتن توانایی سازه ‌یا بخشی از آن در تحمل نیروهای وارد بر آن، به علت خسارت و جابجایی زیاد سازه تحت نیروهای جانبی است. در این پژوهش با مدل‌سازی سازه های فولادی 2، 4، 6 و 8 طبقه مجاور هم، شرایط مختلف درزانقطاع، وزن طبقات، ارتفاع و زمان تناوب متفاوت مورد بررسی قرارگرفته است. رفتار مدلهای در حال برخورد دو سازه مجاور تحت اثر 78 رکورد‏های حوزه دور زلزله و تحت آنالیز افزاینده دینامیکی، مورد مطالعه قرارگرفته و ظرفیت فروریزش سازه‌ها در شرایط مختلف ارزیابی ‌شده‌اند. نتایج حاصل از تحلیل‌های دینامیکی افزاینده برای دو سازه در حال برخورد نشان می دهند که سازه‌ بلند در برخورد با سازه کوتاه تر زودتر از سازه کوتاه تر فروریخته است. در بررسی برخورد سازه‌هایی که هر دو با جرم برابر هستند، با افزایش فاصله بین دو سازه، نیروی برخورد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در نظر گرفتن اثر پی دلتا منجر به وقوع برخورد در سازه بافاصله آیین‌نامه ای شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the P-Delta Effect on collapse capacity of adjacent pounding structures
Authors
Farzin Qazvin, benyamin mohebi, Mansoor Yakhchalian
Abstract
Because of the economic benefits and the lack of compliance with the clear distance between structures, in the urban environment, adjacent structures are also seen with insufficient distance. Therefore, the study of the pounding between the structures and the effect of P-Delta in modeling is the purpose of this research. Recently, in performance based earthquake engineering, due to the complexity of the collapse phenomenon in structures, along with the importance of the collapse capacity, the evaluation of this level is taken into account the probabilistic performance of the entire structure. The collapse of the structure in general means the loss of the ability of a structure or part of it to withstand the forces it entails, due to the damage and displacement of the structure under the lateral forces. In this research, the different conditions of clear distance, weight, height and fundamental period are investigated by modeling of 2, 4, 6, and 8 adjacent steel structures. The behavior of the pounding models of two adjacent structures under the influence of 78 ground motion records with incremental dynamic analysis has been studied and the collapse capacity has been evaluated in different conditions. The results of incremental dynamic analysis for the two pounding structures show that taller structure collapse earlier than the shorter one. Results of the impact force of structures that are equal in mass show that increasing the clear distance the impact force increases. Therefore considering the P-Delta effect causes pounding in the structure with the code's clear distance.
Keywords
Structural pounding, Linear Viscoelastic, P-Delta Effect, Collapse capacity, Incremental Dynamic Analysis