کاستی‌های شرایط عمومی پیمان در ایران در زمینه ماده‌های مربوط به تمدید زمان
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15346.1167
نویسندگان
1شهرک اندیشه فاز۶خیابان زنبق کوچه بهاران ۲
2عضو هیئت علمی
چکیده
اقتضای طبیعت اجرای موضوع پیمان به گونه ا‌یست که عامل زمان در آن تاثیر به سزایی دارد. معمولا زمان تکمیل پروژه، جنبه مهمی از قرارداد پروژه می‌باشد. به طورکلی، کارفرما نیاز خاصی به پروژه دارد و ممکن است به ترتیبات و توافق‌های خاصی برای استفاده از تسهیلات کامل شده در تاریخی خاص اقدام کرده باشد. نکته مهم این است که پیمانکار ممکن است ادعای به ظاهر مالی در خصوص زمان نداشته باشد اما تمدید زمان برای پیمانکار مهم است. چرا که از نظر پولی به نفع اوست، زیرا از لزوم سرعت بخشیدن به کار که پرهزینه است، جلوگیری می کند، یا آنکه ممکن است لزوم رجوع به وجه التزام (خسارت عدم انجام تعهد به موقع) را از بین برد. حتی اگر چنین به نظربرسد که پروژه می تواند در زمان پیش بینی شده به اتمام برسد، عاقلانه است که راه‌های قانونی تمدید زمانی را جستجو کند. این گونه تمدیدهای زمانی، حتی اگر لازم به نظر نرسند، فرصتی با ارزش ایجاد می کنند که پیمانکار بتواند در صورت بروز هر گونه تاخیر غیرموجه بعدی از آنها استفاده کند. به نظر می رسد در شرایط عمومی پیمان در ایران کاستی‌هایی در زمینه ماده‌های مربوط به تمدید زمان وجود دارد. شرایط قراردادهای عمومی پیمان در ایران با قواعد عمومی بین المللی رویدادهایی که به آنها تمدید زمان تعلق می‌گیرد، یکسان نمی‌باشند و بالطبع ریسک‌های متفاوتی را برای پیمانکار به همراه دارند. این مقایسه نشان داد که شرایط عمومی پیمان نسبت به شرایط قراردادهای بین‌المللی ریسک بالاتری را برای پیمانکاران به همراه دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The shortcomings of the general terms of the treaty in Iran in terms of time extensions
Authors
majid broujerd, alireza lohrasbi, alireza lavaee
Abstract
The nature of the requirement is to implement the subject of the treaty in such a way that the factor of time has a significant impact. Usually, the completion time of a project is an important aspect of the project contract. In general, the employer has a special need for the project and may resort to specific arrangements and arrangements for the use of facilities completed on a particular date. The important point is that the contractor may not have a seemingly financial claim for time, but it is important to extend the time for the contractor. Because it is in the interest of the money, because it prevents the speeding up of work that is costly, or that it may eliminate the necessity of a repayment of the obligation. Even if it seems that the project can be completed at the foreseen time, it is wise to look for legal ways to extend the time. Such time extensions, even if they do not seem necessary, create a valuable opportunity for the contractor to use them in the event of any subsequent non-conforming delays.The terms of the general contract of the treaty in Iran are not identical with the general international rules of events, which extends the time, and there are different risks for the contractor. This comparison showed that the general terms of the treaty relative to the terms of international contracts would have a higher risk for contractors.
Keywords
General Terms of Contract, Extension of Contract Time, Obligations, Contractor