بررسی کاستی‌های شرایط عمومی پیمان در باب جبران خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار و کارفرما
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15345.1166
نویسندگان
1شهرک اندیشه فاز۶خیابان زنبق کوچه بهاران ۲
2عضو هیئت علمی
چکیده
در قرار دادهای ساخت، پیمانکار می بایست تعهدات خود را در مدت معینی به پایان برساند و تاخیر در انجام کارها قطعا ادعای کارفرما برای جبران خسارت را به همراه خواهد داشت. از اینرو زمان ایفای تعهد، اهمیت زیادی در این نوع قراردادها دارد. مبرا شدن پیمانکار از پرداخت جبران خسارت ناشی از تاخیر، بستگی به ماده های تمدید زمان تصریح شده در قرارداد دارد. این ماده ها با انتقال ریسک تاخیر به کارفرما مسئولیت و تعهدات پیمانکار را محدود می سازند. شرایط عمومی پیمان ایران از جمله قراردادهایی است که در آن اجرای موضوع پیمان، در مدت معین از اهمیت خاصی برخوردار است. در شرایط عمومی پیمان ایران تمدید زمان قرارداد پیش بینی شده است اما ماده های مربوط به تمدید زمان دارای ابهامات و کاستی هایی می باشد. زمان اجرای پروژه‌های ساخت از دو منظر مهم محسوب می‌شود اولا پروژه‌های ساخت بخش عظیمی از سرمایه کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد و تکمیل دیرهنگام پروژه‌ها، انتفاع کارفرمایان از سرمایه گذاری انجام شده را به تعویق خواهد انداخت. لذا بهره برداری به موقع از پروژه‌ها برای تداوم موفقیت کارفرمایان حیاتی است ثانیا هدف پیمانکاران صنعت ساخت کسب سود، متناسب با زمان و هزینه‌های اجرای پروژه است و برای دستیابی به این هدف، پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را با فرض تکمیل کارها در دوره معینی از زمان ارائه می کنند و اگراین دوره زمانی طولانی‌تر شود هزینه‌های آن‌ها نیز افزایش می یابد که در این مقاله خسارات ناشی از تاخیرات مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Review of contractual deficiencies in terms of compensation for damage caused by contractor and employer delays
Authors
majid broujerd, alireza lohrasbi, alireza lavaee
Abstract
In the construction contract, the contractor must complete his obligations within a certain period, and delaying the completion of the work will surely bring the employer's claim for compensation. Hence, commitment time is of great importance in these types of contracts. Deletion of the contractor from the payment of compensation due to the delay depends on the terms of the extension of the time stipulated in the contract. By limiting the risk of delay to the employer, these materials limit the responsibilities and obligations of the contractor. The general terms of the Iranian treaty are the ones in which the implementation of the treaty is of particular importance over a given period. In the general terms of the treaty, the extension of the contract time is anticipated, but there are ambiguities and shortcomings in terms of time extensions. The time of execution of construction projects is considered to be two important perspectives. Firstly, the construction projects will occupy a large part of the employer's capital, and late completion of the projects will delay the employers' exploitation of the investment. Therefore, the timely exploitation of projects is crucial for the continued success of employers. Secondly, the objective of the contractors is to make profits in accordance with the time and cost of project implementation, and to achieve this goal, the contractors offer their price, assuming completion of the tasks in a certain period of time And if this period is longer, their costs will increase as well.
Keywords
General terms of contract, contractor', s delay, employer, compensation