اولویت بندی مدیرت دانش و مهندسی ارزش با در نظر گرفتن مهم ترین مشکلات و موانع پروژه‌های عمرانی کشور
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15344.1165
نویسندگان
1خیابان تختی چهارراه نخی جنب کتابخانه ولیعصر کوچه احسان پلاک ٦٢
2عضو هیئت علمی
چکیده
امروزه طرح‌های عمرانی به دلیل حجم اعتبارات مصروفه و حساسیت‌های اجتماعی به مثابه نبض اقتصادی و سیاسی دولت‌ها هستند؛ به خصوص که در دهه‌های اخیر این حوزه از فعالیت‌های کشور ما، معنا و حساسیت ویژه‌ای یافته است. با این حال و با وجود توجهات خاص در قالب قوانین و آیین نامه‌های ویژه و تخصصی، باز هم با پروژه‌های بسیار کم‌شماری روبرو هستیم که در موعد مقرر و با هزینه مطلوب و با کیفیت و مشخصات منطبق با انتظارات تحویل شده باشند. از جمله علل این ناکامی‌ها را به موانع اقتصادی و مالی می‌دانند. به طور کلی اولویت اصلی و زمان به‌کارگیری مدیریت دانش و مهندسی ارزش بستگی به نوع پروژه مورد نظر دارد. این تکنیک‌ها را می‌توان در مراحل مختلفی از چرخه حیات یک پروژه اعمال نمود. این مراحل عبارتند از: مرحله شناسایی پروژه، مرحله امکانسنجی، مرحله توسعه گزینه‌ها، مرحله طراحی کلی، مرحله انتخاب گزینه‌ها و روش‌های تدارکات یا ساخت، مرحله طراحی تفضیلی و طراحی اجزاء، مرحله پیش از ساخت، مرحله نگهداری و بهره‌برداری و مرحله بازنگریِ پس از اجرای پروژه. بنابراین، روش‌های مدیریت دانش و مهندسی ارزش می‌تواند در هر مرحله از چرخه توسعه یا ایجاد پروژه به کار برده شود. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد ساختار سازمانی نامناسب در افزایش هزینه پروژه‌های اجرایی نقش خیلی مهمی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Prioritize knowledge management and value engineering, Considering the most important problems and obstacles in the country's construction projects
Authors
mohammadhosein broujerd, alireza lavaee, alireza lohrasbi
Abstract
Today, construction projects are due to the volume of social credits and credit as the economic and political peculiarities of governments, especially in recent decades, this area of ​​our country's activities has become very specific. However, and despite special attention in the form of special laws and regulations, we still have very few projects that are delivered at reasonable and cost-effective times and in accordance with expectations. One of the reasons for these failures is the economic and financial barriers. In general, the priority and the time to apply knowledge management and value engineering depends on the type of project in question. These techniques can be applied at different stages of the life cycle of a project. These steps include: the identification stage of the project, the feasibility phase, the stage of development options, the overall design phase, the selection phase of the options, and the logistics or construction methods, the design phase of the components and components, the pre-construction phase, the maintenance phase, and the post-post review stage Project implementation. Therefore, knowledge management and value engineering can be applied at each stage of the development cycle or project creation. Also, the research results show that an inadequate organizational structure plays a very important role in increasing the cost of executive projects.
Keywords
Value engineering, Knowledge management, Problems and Barriers to Projects, civil Projects