بررسی عوامل افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های عمرانی کشور از دیدگاه جامعه آماری پژوهش
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15343.1164
نویسندگان
1خیابان تختی چهارراه نخی جنب کتابخانه ولیعصر کوچه احسان پلاک ٦٢
2عضو هیئت علمی
چکیده
مهندسی ارزش عبارت است از به کار گیری سیستماتیک روش‌های خلاقانه مبتنی بر کار گروهی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینه‌های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی محصول یا خدمت در طول عمر آن است بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های شهری با توجه به پیچیدگی روند اجرای پروژه ها می‌تواند به ابزار بی‌بدیلی جهت شناسایی و حذف هر آیتمی که موجب تحمیل هزینه های غیرضروری و اتلاف زمان می‌شود باشد بدون اینکه آسیبی به کارکردهای اساسی پروژه وارد شود. افزایش هزینه‌ها در هر پروژه دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، اما ابتدا باید به ساختار سازمانی پروژه اشاره کرد؛ یعنی اگر ساختاری نامناسب برای اجرای پروژه طراحی بشود، می‌تواند منجر به افزایش هزینه، کاهش کیفیت و افزایش زمان شود که این سه به هم مرتبط هستند؛ زیرا افزایش زمان و کاهش کیفیت، معمولاً منجر به افزایش هزینه می‌شود. همان‌طوری که در این مقاله نشان داده می شود از دیدگاه جامعه آماری پژوهش مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های عمرانی کشور، عدم شناخت کارکردهای مختلف و اصلی پروژه و نبود واحد مهندسی ارزش و مدیریت دانش در فرایندهای مختلف اجرای پروژه است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of cost overruns in construction projects the view of the research community
Authors
mohammadhosein broujerd, alireza lavaee, alireza lohrasbi
Abstract
Value engineering is the systematic use of group-based creative methods aimed at identifying and eliminating unnecessary costs and increasing the quality and productivity of a product or service over its lifetime. Utilizing value engineering in urban project management with regard to the complexity of the process Implementing projects can be a tool to identify and remove any item that imposes unnecessary costs and time waste without compromising the essential functions of the project. Increasing costs for each project can be due to different reasons, but first of all, you should point to the organizational structure of the project; that is, if an inadequate structure is designed to run the project, it can lead to increased costs, reduced quality and increased time, which are interrelated Because time increases and quality reductions usually result in higher costs. As shown in this paper, from the viewpoint of the research community, the most important factor in increasing costs in the development projects of the country is the lack of understanding of the various and main functions of the project, and the lack of a unit of value engineering and knowledge management in various project implementation processes.
Keywords
Value engineering, Knowledge management, urban project management, cost increase