بررسی پاسخ ساختمانهای فولادی منظم مقاوم شده توسط مهاربندهای همگرا و کمانش ناپذیر با زاویه اعمال شتابنگاشت مولفه های افقی زلزله
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15338.1163
نویسندگان
1استان مرکزی شهر اراک 086 32770831 09188633225 3815999469کد پستی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
چکیده
در سالهای اخیر بحث رفتار غیر خطی در ارزیابی لرزه ای سازه ها مطرح شده است که با پیشرفت علوم و تکنولوژی و ظهور نرم افزارهای قدرتمند در رشته مهندسی عمران این امکان فراهم آمد. از بهترین و جدیدترین روشهای ارزیابی ساختمانها، استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی است. این نوع تحلیل رفتار جامعی از سازه درمحدوده خطی تا غیرخطی نمایش می دهد. در این تحقیق، مولفه های زلزله با زوایای مختلف به سازه اعمال شده است تا ارزیابی لرزه ای دقیق تری از سازه نشان دهد. مدل ها به صورت سه بعدی و تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی تحت دو مولفه افقی زلزله های حوزه نزدیک با اعمال زوایای مختلف می باشد. رکوردهای اعمالی با توجه به زمان تناوب سازه ها و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم مقیاس شده اند. تحلیل ها در دو حالت با مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ها عنوان می نماید در هر زلزله اعمالی بر سازه، زاویه حداکثری برش پایه، جابجایی و نیروی محوری ستونها متفاوت هستند. وجود مهاربند کمانش ناپذیر مقدار برش پایه سازه 4، 7 و 10 طبقه را 79% ، 70% و 68% کاهش داده و همچنین زاویه حداکثری نیرو تغییر یافته است. لذا در نظر گرفتن یک زاویه خاص باعث ایجاد خطا در بر آورد دقیق طراحی می شود. همچنین نتایج حاکی از عملکرد بهینه مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با مهاربند معمولی در سازه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the response of regular steel structures resistant to concentrically and Buckling Restraint Braces with angle of horizontal components of earthquake ground motions
Authors
Hashem Arak, Mostafa Ghanbari Kashani
Abstract
In recent years, a nonlinear behavioral discussion has been made in the seismic evaluation of structures, which made possible by the advancement of science and technology and the advent of powerful software in civil engineering. The use of nonlinear dynamical analysis is one of the best and most recent methods for evaluating buildings. This kind of analysis displays a comprehensive behavior of the structure in the linear to nonlinear range. In this research, record components with different angles have been applied to the structure to show a more precise seismic evaluation of the structure. The models are three-dimensional and non-linear analysis of time history under the two components of the near-field records with different angles are applied. Records are scaled according to the periodicity of the structures and the fourth edition of 2800 code. Analyses are performed in two modes with Buckling Restraint Brace (BRB) and concentrically brace. The results indicate that in each record applied on the structure, the maximum angle of the base shear, the displacement and the axial force of the columns are different. The existence of BRB reduces the amount of base shear of 4, 7 and 10 story structures by average of 79%, 70% and 68%, in addition to the maximum angle of the force. Therefore, considering a particular angle causes the error to accurately determine the design. The results also indicate the optimum performance of BRB compared to concentrically bracing in the structure.
Keywords
Buckling restraint brace, Dynamic analysis, Concentrically brace, near-Field records, Direction of records