تأثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن تهیه شده با ریزدانه بازیافتی و بتن طبیعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15337.1162
نویسندگان
1خیابان امام نسیم 51 پلاک 64 کدپستی 4631736657
2عضو هیئت علمی
3دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده
امروزه بتن به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین و رایج‌ترین مصالح ساختمانی جایگاه خاصی را در ساخت‌وسازها دارا می‌باشد. با روند افزایش مصرف بتن در آینده‌ای نه‌چندان دور با کمبود منابع‌معدنی جهت تهیه سنگدانه‌های طبیعی مواجه خواهیم شد و چاره‌ای جز جایگزین کردن مصالح جدید یا استفاده مجدد از مصالح قبلی وجود ندارد. در این پژوهش با درصدهای جایگزینی 25، 50، 75 و 100 درصد ماسه بازیافتی بجای ماسه طبیعی کمک شایانی به حفظ منابع طبیعی خواهد شد. از طرفی جهت کمبود ظرفیت‌های سنگدانه بازیافتی و بهبود خواص بتن ساخته شده از نانوسیلیس کلوییدی با درصدهای 0، 1.5، 3، 4.5 و 6 درصد به صورت جایگزین سیمان به عنوان افزودنی استفاده شد. مقاومت فشاری بتن در سنین 3، 7، 28 و 56 روز و مقاومت کششی، مدول الاستیسیته در سن 28 روز مورد بررسی قرار گرفت. بتن با ریز بازیافتی بدلیل وجود ملات خشک‌شده در ماسه بازیافتی باعث کاهش مقاومت فشاری، کششی و بتن نسبت به بتن مبنا می‌شود که افزودن نانوسیلیس کلوییدی باعث بهبود خواص مکانیکی بتن می‌شود. در نهایت با جایگزینی 20 درصد ماسه بازیافتی بجای ماسه طبیعی تغییرات خاصی در خواص مکانیکی بتن مشاهده نشد و می‌توان از آن به عنوان بتن سازه‌ای استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Nanosilica on the Mechanical Properties of Concrete Prepared with Recycled sand and Natural Concrete
Authors
amin esmailpour, mohammadreza davoodi, hosein fallahnezhad
Abstract
Concrete today as one of the most used and most popular building materials has a special place in construction. most countries will face a shortage of natural resources for the production of natural aggregates in the near future with increasing use of concrete, and there is no alternative to replacing new materials or reusing previous materials. In this study, with replacement of 25, 50, 75 and 100 percent, recycled sand instead of natural sand will be made. On the other hand, concrete mixes containing both natural and recycled aggregate are produced by replacing a fraction of Portland cement 1.5%, 3% ، 4.5% and 6% of colloidal Nano-Silica. Concrete compressive strength at the age of 3, 7, 28 and 56 days, and tensile strength, modulus of elasticity at 28 days of age were investigated. The use of recycled sand reduces the compressive strength, tensile and of concrete with recycled fine aggregate compared to the control concrete. This is due to the reduced resistance of the mortar in the sand. which adds colloidal nanosilica improve the mechanical properties of concrete
Keywords
Recycled concrete, Recycled sand, Concrete mechanical properties, Sustainable Development