کاربرد‌ روش دینامیک‌ سیالات‌ محاسباتی به جای تونل باد در ساختمان‌های ‌فوق‌العاده بلند
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15311.1160
نویسندگان
بهار شهرک فرهنگیان بهاران 4 فاز دوم
چکیده
در حال حاضر مهندسان از آئین‌نامه‌های طراحی برای بارگذاری بار باد در سازه‌ها استفاده می‌کنند. در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در فصل مربوط به بارهای ناشی از بار باد از سه روش استاتیکی، دینامیکی و تجربی ( تونل باد) استفاده شده است. در ساختمان‌های فوق‌العاده بلند به دلیل حساسیت بالا لزوم استفاده از آزما‌یش‌های تونل باد الزامی‌ است. در این مقاله از روش‌های جذاب رایانه‌ای بر پایه دینامیک سیالات محاسباتی برای سازه‌های فوق‌العاده بلند بوده تا از روش‌های عددی به جای روش‌های آزمایشی استفاده گردد. این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار انسیس فلوئنت و با خروجی‌های Cfx انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حداکثر فشار وارد بر ساختمان با استفاده از روش SST خیلی بزرگتر از مقادیر حداقل آئین‌نامهASCE 7-10 می‌باشد. همچنین نیروی پیچشی در ارتفاع ونزدیک به وسط آن تغییر جهت داده و بیشترین مقدار پیچش در بام این ساختمان‌ها ایجاد می‌شود. همچنین نیروی پیچشی در ارتفاع ونزدیک به وسط آن تغییر جهت داده و بیشترین مقدار پیچش در بام این ساختمان‌ها ایجاد می‌شود. اثر لنگر خمشی هم نباید در این ساختمان‌ها نباید نادیده گرفته شود. نتایج نشان می‌دهد استفاده از شبیه‌سازی در کنار آئین‌نامه آمریکا می‌تواند درک درستی از رفتار باد در این ساختمان‌ها به‌همراه می‌آورد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Application of computational fluid dynamics method instead of wind tunnel insuper tall buildings
Authors
Abstract
Engineers are currently using design codes for loading wind loads in structures.In the sixth chapter the National Building Regulations have been used in the chapter on loads related to wind load from three static, dynamic and experimental methods (wind tunnel).In super tall buildings, it is necessary to use wind tunnel experiments because of high sensitivity.In this paper attractive computer-based methods based on computational fluids dynamics for ultra-long structures are used to use numerical methods instead of experimental methods.This research was done using Ansis Fluent software with Cfx outputs.The results of this research show that the maximum pressure on the building using the SST method is much larger than the minimum values ​​of ASCE 7-10.Also ,the torsional force changes at a height and close to the center of it with the highest amount of twisting in the roofs of these buildings.The impact of bending moment should not be ignored in these buildings.The results show that the use of simulations along with the American Rule can bring about an understanding of the behavior of the wind in these buildings.
Keywords
Wind, Computational Fluid Dynamics, superTall Buildings, Wind tunnel, Ansis Fluent