اثر اندرکنش خاک و سازه در برخورد سازهای همجوار غیر هم ارتفاع
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15310.1159
نویسندگان
1عظیمیه میدان گلستان گلستان 11 پ 60 واحد 2
2عضو هیئت علمیه دانشگاه ازاد نور
چکیده
امروزه پس از تحقیقات نظری، آزمایشگاهی و محلی فراوان، این مساله به اثبات رسیده است که پاسخ دینامیکی سیستم های سازه ای هنگام اندرکنش با سازه‌های مجاور، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.در تحلیل دینامیکی سازه ها عموماً فرض می شود که خاک زیر شالوده صلب بوده و از انعطاف پذیـری آن صرف نظـر می شود. با لحاظ نمودن انعطاف پذیری خاک زیر شالوده انتظار می رود پاسخ سازه تحت تأثیر سیستم دینامیکی جدید خاک-فونداسیون وسازه قرار بگیرد. آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در طراحی سازه تحت بار لرزه ای نقشی اساسی دارد. سیستم خاک-سازه می تواند تحت بارهای دینامیکی و استاتیکی قرار بگیرد. همچنین وجود اندرکنش و عدم رعایت فاصله بین سازه ها می تواند حادثه ساز و خطرناک باشد. در این پژوهش اقدام به بررسی اندرکنش خاک و سازه به همراه اثر ضربه بین سازه ها گردید و نشان داده شد موج ناشی از ضربه در سراسر سیستم میتواند پیش رفته و عاملی خطرناک در فروپاشی سیستم باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of soil and structure interaction in the collision of adjacent structures of non-altitude
Authors
karaj, abbas babaei
Abstract
Today, after extensive theoretical, laboratory, and local research, it has been proved that the dynamic response of structural systems is affected when interacting with adjacent structures. In the dynamic analysis of structures, it is generally assumed that the soil under the foundation is rigid And its flexibility is ignored. Considering the soil's flexibility under the substrate, the structure response is expected to be affected by the new dynamics of soil-foundation formation. Dynamic interaction analysis of soil and structure plays a fundamental role in the design of structures under seismic load. The soil-structure system can be under dynamic load and static load. Also, the presence of interactions and the lack of observance of the distance between structures can be dangerous and incidental. In this study, the interaction of soil and structure with the effect of impact between structures was investigated and it was shown that the shock wave throughout the system can be advanced and a dangerous factor in the collapse of the system.
Keywords
Keywords: Soil-Structural Interaction, Seismic Stroke, Shrinkage, Shock Wave