مطالعه مروری تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه های عمرانی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15244.1156
نویسندگان
خیابان منوچهری روبه روی صبا20
چکیده
دانش مدیریت پروژه با هدف اجرا و تکمیل پروژه در چهارچوب اهداف موردنظر با صرف حداقل منابع در قالب راهکارهای مدون و تعریف شده برای انجام پروژه ها به وجود آمده و توسعه یافته است. برای مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باید گفت که دو مقوله مهندسی ارزش و مدیریت ریسک سالها است که بطور جداگانه در پروژه های مختلف عمرانی استفاده می شوند و هر کدام با رویکرد و تاکید خاص خود سعی در اجرای بهتر پروژه های عمرانی دارند . لذا مهندسی ارزش و مدیریت ریسک فرآیند هایی هستند که می توان آنهارا در مقاطع مختلف پروژه بکار گرفت . لیکن بالاترین سودمندی دو فرآیند مذکور زمانی مشخص می شود که در مراحل ابتدای پروژه اعمال شوند. در این مقاله برآن شدیم که با مرور مقالات متعدد به بررسی تاثیر ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در بهبود فرایند انجام پروژه‌های عمرانی تاثیر دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A review study of the integration of value engineering and risk management in the implementation of development projects
Authors
ALI ABAD E KATOUL
Abstract
دانش مدیریت پروژه با هدف اجرا و تکمیل پروژه در چهارچوب اهداف موردنظر با صرف حداقل منابع در قالب راهکارهای مدون و تعریف شده برای انجام پروژه ها به وجود آمده و توسعه یافته است. برای مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باید گفت که دو مقوله مهندسی ارزش و مدیریت ریسک سالها است که بطور جداگانه در پروژه های مختلف عمرانی استفاده می شوند و هر کدام با رویکرد و تاکید خاص خود سعی در اجرای بهتر پروژه های عمرانی دارند . لذا مهندسی ارزش و مدیریت ریسک فرآیند هایی هستند که می توان آنهارا در مقاطع مختلف پروژه بکار گرفت . لیکن بالاترین سودمندی دو فرآیند مذکور زمانی مشخص می شود که در مراحل ابتدای پروژه اعمال شوند. در این مقاله برآن شدیم که با مرور مقالات متعدد به بررسی تاثیر ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا ارتباط بین مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در بهبود فرایند انجام پروژه‌های عمرانی تاثیر دارد.
Keywords
مدیریت پروژه, مهندسی ارزش, مدیریت ریسک, پروژه های عمرانی