بهینه‌سازی عملکرد دیوار برشی بتنی با تغییر الگوی چیدمان آن در ارتفاع
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15235.1152
نویسندگان
1تهران- خ سبلان شمالی-خ محسن آزادی-خ مطلب نژاد-کوچه جعفر شکری -پلاک13-زنگ شماره 3
2استادیار دانشکده عمران/دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران
چکیده
ساختمان‌ها باید قادر به مقاومت در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله و باد باشند. سازه‌ها نیاز به‌سختی کافی دارند در غیر این صورت بارهای جانبی آسیب‌های شدیدی را به سازه ساختمان‌ها وارد خواهند کرد. یک روش ارائه پایداری جانبی، استفاده از دیوار برشی در سازه‌ها است. نحوه آرایش دیوار برشی نقش مهمی را در عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که انتخاب بهینه آن موردتوجه مهندسان قرارگرفته است. در این مقاله نحوه چیدمان دیوار برشی بتنی در ارتفاع یک سازه بتنی 10 طبقه موردبررسی قرارگرفته و پاسخ سازه‌ها شامل تغییر مکان سازه، دریفت و سختی طبقات در دو راستای صفحه‌ای و همچنین وزن و برش پایه سازه‌ها، مورد ارزیابی مقایسه‌ای قرارگرفته است. 9 حالت آرایش چیدمان دیوار برشی در ارتفاع توسط نرم‌افزار ETABS2013 مدل‌سازی شد. چهار مدل در دو راستا دارای یک نوع آرایش دیوار برشی هستند و در پنج مدل دیگر ترکیبی از این آرایش‌ها در دو راستا استفاده‌شده است که مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که سازه‌ای که در هر دو راستا به‌صورت چیدمان ضربدری دیوار برشی- سازه تیپ X1-Y1 بود، پاسخ سازه‌ای و عملکرد سازه‌ای مناسب‌تری نسبت به 8 آرایش دیگر دیوارهای برشی داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimization of seismic behavior of concrete shear wall by changing the arrangement in height
Authors
saed Tehran, Hamid Saberi
Abstract
The Buildings must be able to withstand earthquake and wind forces. Structures need to have adequate stiffness enough; Otherwise, lateral loads caused by the earthquake and wind will cause severe damage to the structures . One way to provide lateral stability, is use of shear wall in the structure. Arrangement way of shear wall plays an important role in seismic performance of structures so that its optimized selection was considered by engineers. So far, a lot of research has been done on the optimal placement of the shear wall in the plan , but the shear wall pattern has not been discussed at high altitudes. In this paper, arrangement way of concrete shear wall was studied in the height of a ten-floor concrete structure and Structural response including the displacement of structure, drifts and the stiffness of floors in two planar direction and also weight and base shear of the structures were comparative evaluated. Nine modes of shear wall arrangement were modeled in the height by ETABS 2013 software. Four models in two direction had one type of shear wall arrangement and in other five models, a combination of these arrangements which used in two direction were analyzed and a structure as a base structure with a normal shear wall that modeled and analyzed. The results indicate that; the structure was in cross arrangement in both two direction, “X1-Y1 type structure” had more suitable structural response and structural performance toward other eight arrangements and base structure of concrete shear walls.
Keywords
Shear Wall, seismic performance, Displacement, Drifts, Stiffness