بررسی شبیه‌سازی رفتار غیرخطی و دینامیکی سدهای بتنی قوسی تحت اثر زمین‌لرزه‌هائی با شدت فوق العاده
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15233.1151
نویسندگان
1خیابان طالقانی 4 راه ابن سینا کوچه برج قربان ساختمان پاسارگاد واحد 4 - شکری
2دانش آموخته
چکیده
شکل هندسی سدهای بتنی قوسی در پایداری آن‌ها نقش مهمی ایفا می کند. این‌گونه سدها هم در جهت شعاعی و هم در جهت مماسی باربری دارند. قسمت اعظم نیروی وارد بر سد، به تکیه‌گاه‌های طرفین خود و به جناحین دره و قسمت کمی از آن به سنگ‌بستر پی رودخانه منتقل می‌شود و درنتیجه این توزیع نیرو، استفاده حداکثری مفید از مقاومت فشاری مصالح بکار رفته در سد را فراهم می‌کند. در این پژوهش با کمک مدل Concrete Damaged Plasticity رفتار پلاستیک بتن تعریف‌شده و سپس با مدل‌سازی و تحلیل سازه سد بتنی در نرم‌افزار Abaqus به مقایسه پرداخته‌شده است. هدف غائی این مقاله، بررسی اثرات رفتار غیرخطی و دینامیکی سد بتنی شبیه‌سازی‌شده بر پاسخ لرزه‌هائی با شدت فوق العاده با نرم افزار بوده است. نتایج تحلیل گواه آن است که محتوای طیف فرکانسی نوع زلزله کاربردی نسبت به حوزه دور، شامل فرکانس‌های بزرگ‌تری بوده و در تحلیل تاریخچه زمانی، مقدار حداکثر تغییر شکل در ارتفاع افزایش‌یافته و با افزایش چگالی و نیز مدول ارتجاعی، میزان جابجایی تاج سد نرخ رو به کاهش را طی نموده؛ فلذا می‌بایست بین وزن سازه بتنی و مقادیر تغییر شکل‌ها و تنش‌های حاصل مصالحه صورت پذیرد؛ و نیز در بارگذاری‌های شدت یافته زمین‌لرزه، لحاظ نمودن اثرات رفتار غیرخطی هندسی به پاسخ لرزه‌ای سدهای قوسی الزامی است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Simulation of nonlinear and dynamic behavior of arch concrete dams under the influence of extra intensity earthquakes
Authors
Morteza Hamedan, Seyed Jafar Etemad
Abstract
The stability of arch concrete dams were related to their geometry. These dams have a bearing in the radial and tangential direction. The major part of the force on the dam is transferred to the side supports and to the valley factions, and a small part of it is transferred to the bedrock of the river bank; and as a result of this force distribution, the maximum use is made of the compressive strength of materials used in the dam. The goal of this paper, with the Concrete Damaged Plasticity model, the behavior of concrete plastics is defined and then, with Abacus software, modeling and analyzing the structure of concrete dam has been compared.In the following, the effects of nonlinear and dynamic behavior of simulated concrete dam on the Earth's exacerbated earthquake response have been investigated. The results of the analysis show that the content of the frequency spectrum of the applied earthquake type was greater than that of the distant domain, in analyzing the time history, the maximum displacement value increased in height and increasing the density and modulus of elasticity, the rate of decline has followed the displacement of dam crest.Therefore, there are must be a balance between the weight of the concrete structure and the amounts of displacement and comprosive strees.
Keywords
Concrete arch dam, Intensive Earthquake, Abacus, Nonlinear behavior, Dynamic analysis