انتخاب بهینه چیدمان هسته و ضخامت تیرهای کوپله در سازه های نامنظم هندسی در پلان
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15217.1148
نویسندگان
1تهران - میدان خراسان - خیابان خراسان - خیابان مشهدی رحیم (زیبا سابق) کوچه امینی پلاک 35 واحد 4
2استادیار دانشگاه ایوانکی، سمنان
چکیده
از آنجا که در بین سیستم های مختلف مقاوم در برابر نیروهای جانبی، دیوارهای برشی از سختی مناسبی برخوردار هستند، کاربرد و طراحی آن ها در سازه های بلند گسترش یافته و لزوم رعایت ملاحظات معماری، استفاده از دیوارهای برشی کوپله را بسیار متداول نموده است. در دیوار برشی کوپله، دو دیوار برشی مجزا توسط تیرهای همبند، به هم متصل می شوند. تیر همبند در دیوار برشی کوپله به عنوان خط اول دفاع بوده و همچون فیوز برشی عمل می نماید و اولین مفصل پلاستیک در آن تشکیل می شود، بنابراین رفتار مناسب آن جهت بهبود عملکرد سازه در برابر زلزله دارای اهمیت زیادی می باشد]1[. در این پروژه 8 مدل بنابر صورت مسئله در برنامه ETABS2013 مدل گردید تا تأثیر تیر کوپله بر سازه و تأثیر افزایش ابعاد آن بر سازه مد نظر بررسی گردد. 8 تیپ مدل شده دارای مقاطع تیر و ستون مشابه بوده تا فقط متغیر ابعاد تیر کوپله و جایگیری آن در پلان مورد بررسی قرار گیرد و همچنین 2 مدل دیوار برشی به صورت هسته طراحی گردید تا شرایط بهینه جایگیری دیوار برشی مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimal choice of core layout and thickness of coupling beams in irregular geometric structures on plan
Authors
Amir Tehran, Hamid Saberi
Abstract
Since shear walls bear suitable stiffness among systems resistant to the lateral forces, their application and design have expanded in tall structures, and the need to observe architectural considerations has made the use of coupling shear wall very common. In the coupled shear wall, two separate shear walls are connected using coupling beams. The coupling beam on the coupled shear wall is the first line of defense and acts as a shear fuse and forms the first plastic joint, so its proper behavior is important to improve the performance of the structure against earthquakes. In this project, eight models were designed on the problem form in the ETABS2013 program to examine the effect of the coupling beam on the structure and the effect of increasing its dimensions on the desired structure. The 8 model types have beam and column sections of the same type, so that only the variable dimensions of the coupling beam and its placement in the plan can be investigated. Also, two shear wall models were designed in the form of a core to achieve the proper layout of the shear wall in the plan.
Keywords
Coupling Beam, Shear Wall, Irregular Structure, Concrete Structure