بررسی روش های پردازش سیگنال مبتنی بر زمان-فرکانس در پایش سلامت پل ها
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15034.1140
نویسندگان
رودهن ، بلوار اما خامنه ای، مجتمع دانشگاهی
چکیده
یکی از مهمترین اهداف پایش سلامت سازه ها شناسایی به موقع و صحیح خسارت می باشد. در صورتی که این روشها فاقد دقت کافی باشند می توانند منجر به شناسایی اشتباه آسیب شوند یا برعکس آن نتوانند آسیب را در سازه شناسایی کنند. بر این اساس استفاده از روشهایی که بتوانند خصوصیات ارتعاشی سازه را با دقت مناسب استخراج کنند بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله دقت چند روش پردازش سیگنال نوین مورد بررسی قرار گرفته است. برای صحت سنجی از داده های یک پل مرجع استفاده شده است. محاسبات یک بار برای حالت سالم و بار دیگر برای حالت آسیب دیده پل انجام شده است. در ابتدا روش سنتی تبدیل موجک پیوسته بررسی شده است و فرکانسهای سازه استخراج شده اند. سپس 4 روش نوین پردازش سیگنال مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که روش تبدیل موجک فشرده دارای بالاترین دقت در استخراج فرکانسهای ارتعاش است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A study on time-frequency signal processing methods in bridge health monitoring
Authors
Roudehen
Abstract
One of the major aims of the structural health monitoring is to detect damage on time and correctly. If these methods don’t have the sufficient accuracy, they can cause fault detection or cannot detect damage correctly. Accordingly, use of methods that can extract signal features with acceptable accuracy is very important. In this paper the accuracy of several signal processing method is investigated. For verification data from a benchmark bridge is utilized. Calculations are carried out once for health state and once again for the damaged state. First traditional wavelet transform is investigated and structural frequencies are extracted. Then, four modern signal processing methods are investigated including: synchrosqueezed wavelet transform, EMD, EEMD and CEMDAAN. Aside the time-frequency representation, their histograms are compared to investigate distribution of frequencies in more details. Results show that the synchrosqeezed wavelet transform has the highest resolution and therefore has the desired accuracy in extraction of frequencies.s
Keywords
Structural health monitoring, damage detection, damage index, Yonghe bridge, signal processing