بررسی اثر متاکائولن بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس‌ماسه‌دار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15028.1138
نویسندگان
1استادیار گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، دانشگاه تهران
23138884661
3شهرک ازادی بلوار ولیعصر پلاک ٨١
چکیده
با توجه به اینکه شالوده ی اکثر سازه‌ها بر روی خاک متکی می باشد و درصورت پایین بودن مقاومت خاک موردنظر، سازه نیز مقاومت بالایی نخواهد داشت. بدین ترتیب اصلاح خاک و بهسازی پارامترهای رفتاری آن یکی از مسائل مهم پیش روی پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. در پژوهش حاضر تاثیر افزودن متاکائولن بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس‌ماسه‌دار بررسی شده است. برای این منظور، آزمایش های مقاومت تراکم تک محوری روی نمونه های خاک رس‌ماسه‌دارتثبیت نشده و تثبیت شده با 5، 10، 15، 20 و 25 درصد متاکائولن در زمان‌های عمل‌آوری آنی، 7، 14و 28 روز انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مقاومت تراکم تک محوری خاک رس‌ماسه دار با افزایش درصد متاکائولن و زمان عمل آوری افزایش می یابد. همچنین بررسی سطوح گسیختگی و نحوه شکست نمونه های آزمایش شده نشان می دهد که با افزایش متاکائولن شکست نمونه ها پس از رسیدن به مقاومت نهایی سریعتر صورت می گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of metakaolin on the uniaxial resistance of sandy clay soil
Authors
Ali mohammad Rajabi, Zahra Hamrahi, shima bakhshi ardakani
Abstract
Due to the fact that the foundation of most structures rests on the soil, and if the soil resistance is low, the structure will not have a high resistance. So, soil improvement and improving its behavioral parameters is one of the important issues that researchers are facing in geotechnical engineering. In the present study, the effect of adding metakaolin on the resistance of a single axial density of sandy clay soil has been investigated. For this purpose, single-axial compressive strength tests were carried out on sandstone soil samples not stabilized and fixed with 5, 10, 15, 20 and 25% of metakaolin at instant processing times of 7, 14 and 28 days. The results show that the uniaxial density of sandy clay soils increases with increasing metakaolin content and processing time. Also, studying the rupture levels and the failure rate of the tested specimens shows that with increasing metakaolin, the failure of the samples is achieved faster after reaching the final strength
Keywords
soil improvement, metakaolin, uniaxial resistance test, sandy clay