بهبود رفتار لرزه ای اتصالات قابهای خمشی فولادی با استفاده از سوراخ
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15021.1137
نویسندگان
1چهار راه مرکزی طبقه فوقانی داروخانه باوندی خدمات پاندا
2فارغ التحصیل دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
اتصال RBS به علت عملکرد لرزه ای مناسب و مزایای اقتصادی به عنوان یک اتصال تایید صلاحیت شده برای قاب های خمشی ویژه یه خصوص در ساختمان های بلند مرتبه شناخته شده است. دراین تحقیق برای ارزیابی رفتار و عملکرد لرزه ای و رسیدن به جزئیات بندی بهینه برای اتصالات قاب خمشی فولادی و به منظور بررسی پارامترهای مختلف در ناحیه مفصل پلاستیک، مطالعات و تحلیل های غیر خطی با استفاده از نرم افزار المان محدود Ansys انجام گرفت. در این تحقیق یک نمونه اتصال RBS که در جان آن 15 سوراخ دایروی یکسان ایجاد وتحت بارگذاری چرخه ای به صورت استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی تحلیل شده است، پیشنهاد می شود. نتایج نشان می دهد که پیکر بندی فوق بهترمی تواند تنش های موجود در چشمه اتصال را به ناحیه مفصل پلاستیک انتقال دهد و هم مقاومت برشی بالایی داشته باشد و تنش برشی ایجاد شده کاهش یافته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Improving seismic behavior of steel moment frame connections with opening
Authors
Abstract
Abstract:One off the most economical and practical rigid steel connections in the seismic resistant steel moment frames is reduced beam section (RBS) , that is specially used in high rise buildings , RBS connections developed after the 1994 Northridge , earthquake. in this connection , beam section is weakened in the plastic hinge region ; section weaking concept in the plastic hing region of beam cause to reduction of beam plastic section modulus in this region, and force plastic hinge to occur within the reduced in section in the ordinary RBS connection often portions of the beam flanges are Selectively trimmed in the region adjacent to the beam – to- column connection that causes the plastic hinge to from in the weaking section – but the ordinary RBS connection has some difficulties and inefficiency such as low lateral- torsional buckling resistance And web and flange local buckling problem that cause to using of this connection is restricted .
To investing the seismic behavior and performance of connection and approach to optimum detailing of RBS connection, parametric analytical was studied ANSYS finite element software.
Keywords
SMRF connection, hole, seismic behavior, improving performance, finite element, Cyclic Loading