توسعه برنامه سرشکنی سه‌بعدی شبکه‌های GPS در محیط MATLAB
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15013.1136
نویسندگان
1سیرجان- دانشگاه صنعتی سیرجان-دانشکده مهندسی عمران
2دانشگاه صنعتی سیرجان
چکیده
امروزه در پروژه‌های نقشه‌برداری برای ایجاد شبکه نقاط کنترل و تعیین مختصات سه‌بعدی این نقاط معمولاً از مشاهدات GPS که به‌صورت تفاضلی انجام می‌شوند، استفاده می‌شود. مشاهدات درروش تفاضلی شامل اندازه‌گیری فواصل سه‌بعدی بین جفت نقاط کنترل به‌صورت دقیق است. در این تحقیق با استفاده از روش کمترین مربعات برنامه‌ای در محیط MATLAB برای سرشکنی سه‌بعدی شبکه‌های GPS توسعه داده‌شده است. برنامه فوق امکان ورود اطلاعات مربوط به نقاط کنترل و مشاهدات را از طریق یک فایل متنی فراهم می‌سازد و اطلاعات حاصل از سرشکنی را در یک فایل متنی ذخیره‌سازی می‌کند. همچنین این برنامه امکان ترسیم شبکه سرشکن‌شده به همراه بیضی‌های خطای مربوط به هر ایستگاه را فراهم می‌سازد. نتایج حاصل از اعتبارسنجی برنامه و مقایسه با نتایج حاصل از سرشکنی توسط برنامه Adjust5.0 نشان داد که این برنامه قابل‌اعتماد بوده و در سرشکنی شبکه‌های GPS می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به ارائه متن برنامه، از نتایج این تحقیق می‌توان در سایر پژوهش های مرتبط با سرشکنی شبکه های GPS استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
توسعه برنامه سرشکنی سه‌بعدی شبکه‌های GPS در محیط MATLAB
Authors
Abstract
امروزه در پروژه‌های نقشه‌برداری برای ایجاد شبکه نقاط کنترل و تعیین مختصات سه‌بعدی این نقاط معمولاً از مشاهدات GPS که به‌صورت تفاضلی انجام می‌شوند، استفاده می‌شود. مشاهدات درروش تفاضلی شامل اندازه‌گیری فواصل سه‌بعدی بین جفت نقاط کنترل به‌صورت دقیق است. در این تحقیق با استفاده از روش کمترین مربعات برنامه‌ای در محیط MATLAB برای سرشکنی سه‌بعدی شبکه‌های GPS توسعه داده‌شده است. برنامه فوق امکان ورود اطلاعات مربوط به نقاط کنترل و مشاهدات را از طریق یک فایل متنی فراهم می‌سازد و اطلاعات حاصل از سرشکنی را در یک فایل متنی ذخیره‌سازی می‌کند. همچنین این برنامه امکان ترسیم شبکه سرشکن‌شده به همراه بیضی‌های خطای مربوط به هر ایستگاه را فراهم می‌سازد. نتایج حاصل از اعتبارسنجی برنامه و مقایسه با نتایج حاصل از سرشکنی توسط برنامه Adjust5.0 نشان داد که این برنامه قابل‌اعتماد بوده و در سرشکنی شبکه‌های GPS می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به ارائه متن برنامه، از نتایج این تحقیق می‌توان در سایر پژوهش های مرتبط با سرشکنی شبکه های GPS استفاده نمود.
Keywords
توسعه برنامه سرشکنی سه‌بعدی شبکه‌های GPS در محیط MATLAB