تحلیل حساسیت شماره منحنی (CN) واحدهای هیدرولوژیک بر اساس واکنش سیل واحد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15012.1135
نویسندگان
فارس-شیراز-شهرک بهشتی-ورودی دوم-خیابان مهتاب-پلاک 119
چکیده
پژوهش حاضر در زمینه علم مهندسی و مدیریت منابع آب که در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آب در جهان و پدیده خشکسالی لزوم توجه به این حوزه دو چندان شده است و با هدف رتبه بندی زیر حوضه های آبریز حوضه آبریز دالکی بر اساس واکنش سیل واحد و همچنین تحلیل حساسیت زیر حوضه نسبت به فراسنج شماره منحنی (CN) انجام پذیرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان مشارکت زیر حوضه ها در بده خروجی کل حوضه تنها تحت تاثیر مساحت و بده اوج زیر حوضه نمی باشد و عواملی مانند موقعیت مکانی زیر حوضه ها، فاصله تا خروجی و نقش روندیابی در رودخانه اصلی تاثیر بسزایی در سیل خیز بودن زیر حوضه دارد در تحلیل حساسیت شماره منحنی مشخص شد که تعدادی از زیر حوضه ها با افزایش و یا کاهش این فراسنج در گستره منطقی خود، اثر کاهشی و یا افزایشی بر دبی سیلابی حوضه داشته اند (تاثیر معکوس) و در سایر زیر حوضه ها تاثیرات آنها بر دبی سیلابی حوضه، مستقیم بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Sensitivity analysis of curve number (CN) of hydrological units based on unit flood reaction
Authors
Abstract
Abstract
The current research on the science of water resources engineering and management, which is currently under consideration due to the world water resources limitation and the drought phenomenon, is aimed at ranking under the catchment basins of the Dalaki basin based on the flood response The unit as well as sub-basin sensitivity analysis was performed in relation to curve number (CN). The results of this study showed that the extent of sub-basin participation in the total catchment output does not only affect the area and peak of the sub-basin, and factors such as the location of the sub basins, the distance to the outlet and the role of the river basin in the main river have a significant effect on flood Being under the basin.
In the sensitivity analysis of the curve number, it was found that some of the sub-basins, having increased or decreased this parameter in their rational range, had a decreasing or increasing effect on the flood discharge (inverse effect), and in other sub-basins, their impacts on the issue The flood of the basin has been straight.
Keywords
Keywords: Dalaki basin, Flood ranking, Curve Number Sensitivity Analysis, Flood unit reaction