بررسی اثر بار محوری با خروج از مرکزیت در مقاطع مرکب پایه پل
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15011.1134
نویسندگان
1مازندران.آمل.خیابان نور.فجر29.کوچه شهید حقیقت.پلاک20.کدپستی49137-46169
2هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شمال آمل
چکیده
با توجه به اثرات شدید آبشستگی در پایه پل ها که منجر به سست شدگی پایه پل و کاهش ظرفیت باربری می شود. در این مقاله با هدف افزایش ظرفیت باربری ستون و کاهش نیروهای وارد بر پایه ستون از مقطع CFT برای پایه پل استفاده گردید شکل هندسی مورد استفاده گردید شکل هندسی مورد استفاده برای هر یک از مقاطع در پایه پل به صورت دایره ای، بیضوی و دوکی می باشد.بارگذاری وارد به ستون ها در این مقاله به صورت محوری انجام گرفت پارامترهای مورد ارزیابی ، خروج از مرکزیت ، نیروی محوری و ارتفاع ستون می باشدکه اثر هر یک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ستون های با مقطع دایره ای برای رفتار سازه ای ظرفیت بالاتری را تحمل می کند در حالی که برای عبور سیال این مقاطع دایره ای باعث ایجاد گردابه و آبشستگی می شود. برای مقطع بیضوی نیز نتایج مانند دایره ای شد ولی برای مقاطع دوکی شکل عبور سیال از اطراف ستون بدون پدیده آبشستگی انجام گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study The effect of eccentric axial load in the composite sections of the bridge bridge
Authors
Abstract
Given the extreme scour effects on bridge piers which result in weakening of piers and reduced bearing capacity, most studies mainly focus on reducing this harm. The present study aimed to increase load bearing capacity of columns and to reduce the forces acting on them. To this end, CFT columns were used as bridge piers. Bridge piers with circular, elliptical, and fusiform cross sections were considered in the present study. In this study, axial loads were applied to the columns. The examined parameters included eccentricity, axial force, column height, thickness of steel coating, and strength of the core concrete. Moreover, the effect of each parameter was explored using the force versus displacement graph. The results showed that the columns of circular cross section have higher capacity for tolerating structural behavior, while fluid flow through these sections causes vortex and scour. The results obtained from elliptical cross sections were the same as those obtained from circular cross sections. However, in the case of fusiform cross sections, fluid flow around the columns did not cause scour. However, the columns of fusiform cross sections structurally had very low axial bearing capacity.
Keywords
airfoil, Elliptical, Circular, Scour, CFT