بررسی وضعیت حمل ونقل روستایی وراههای ارتقاء وبهبود آن
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15007.1130
نویسندگان
مشهد-بلوارسیدرضی-بلوار فرهنگ-خیابان عدل-عدل8-پلاک207
چکیده
تحرک ،یک مسئله غیرقابل انکار برای محیط های روستایی می باشد. در مناطق محروم و در مناطق روستایی، حمل ونقل، نقشی حیاتی دارد. عدم دسترسی به گزینه های حمل ونقل در روستاها باعث محرومیت و انزوای اجتماعی-اقتصادی آنها می گردد.در تحقیق حاضر، ابتدا چالش های حمل ونقل روستایی به طور کلی مورد بررسی قرار گرفته است وسپس ازآنجا که جوامع روستایی، به لحاظ جامعه شناختی دارای بافتی سنتی می باشد، موانع ومحدودیت های حمل ونقل زنان روستایی بررسی وگزینه های پیش رو برای سیاست گزاران در امر حمل ونقل روستایی ،ذکر شده است .بعد ازآن ،شاخص دسترسی روستایی(RAI)که شاخصی است برای پررنگ تر نشان دادن نقش حیاتی تحرک ودسترسی در کاهش فقر وانزوا در کشورهای ضعیف و فقیر،توضیح داده شده و استفاده از این شاخص در توصیف حمل ونقل روستایی مورد پژوهش قرار گرفته است.در پایان، راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت حمل ونقل روستایی ارائه شده است که استفاده از سیستم حمل ونقل انعطاف پذیر تر برای جوامع روستایی کوچک و بالا بردن سطح دسترسی ساکنان مناطق روستایی ،می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد سیستم حمل ونقل در مناطق روستایی داشته باشد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of status rural transport and upgrading
Authors
Abstract
Mobility is an indisputable issue for rural environments. In deprived areas and in rural areas, transportation plays a vital role. The lack of access to transportation options in rural areas leads to their deprivation and socioeconomic isolation. In the present research, firstly, rural transport challenges have been examined in general, and since rural communities have sociologically a tissue Traditionally, the barriers and constraints of rural women's transportation are discussed and the options ahead for policy makers in rural transport are mentioned. Subsequently, the Rural Accessibility Index (RAI) is an indicator to highlight the vital role of mobility and access Explaining the reduction of poverty in poor countries, and the use of this indicator in you In the end, there are some ways to improve the rural transport situation, which has the potential to have a significant impact on the use of a more flexible transportation system for small rural communities and raising the level of access for rural residents. On the performance of the transportation system in rural areas.
Keywords
Mobility, rural transport challenges, rural women', s transport, rural access index