بررسی رفتار سازه ای اشکال هندسی مختلف پایه پل تحت بار محوری
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15006.1129
نویسندگان
1مازندران.آمل.خیابان نور.فجر29.کوچه شهید حقیقت.پلاک20.کدپستی49137-46169
2هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3دانشجو
چکیده
هر شکل مقطع پایه پل ها روی جریان حول آن و نحوه تشکیل گردابه ها و شکست آنها در منطقه سکون بر روی پایه های پل اثر گذار است. در این مقاله ابتدا حرکت سیال و ستون به صورت اندرکنش سیالاتی و جامداتی برای شکل هندسی مقطع ستون در حالت های دایره ای ، بیضوی و دوکی شکل مورد شبیه سازی قرار گرفت. برای تشخیص رفتار هر یک از ستون های مورد بررسی ابتدا هر یک از ستون ها به عنوان پایه پل در مسیر جریان سیال قرار گرفت. پس از بررسی سه حالت با وجود جریان سیال هر کدام را به صرت سازه ای و جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت تا رفتار سیالاتی و سازه ای هر یک از ستون ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. جنس ستون ها با توجه به کاربرد ستون های cft انتخاب گردید. در گام بعدی هر یک از ستون های cft به صورت جداگانه تحت بارهای محوری مورد مطالعه پارامتریک قرار گرفت. نتایج نشان داد با وجود رفتار مناسب دوکی شکل برای ستون های cft و تشکیل نشدن گردابه در اطراف آن ولی از دیدگاه سازه ای ظرفیت باربری و شکل پذیری کمتری نسبت به مقاطع دایره ای و بیضوی داشت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of structural behavior of various bridge geometric shapes under axial load
Authors
Abstract
Cross sectional shape of bridge piers affects the fluid flow around piers, formation of vortices and failure in the stagnation zone. In this regard, the motion of fluid and column was simulated as the interaction between solid and fluid for circular, elliptical, and fusiform cross sections.To identify the behavior of each of the columns examined, each column was first positioned as the bridge base in the fluid flow path. After examining three modes, each fluid flow was evaluated separately and separately, so that the fluid and structural behavior of each column was investigated separately. CFT columns were selected according to their application. Then, parametric analysis was performed for each individual CFT column under axial loads. The results showed that despite the proper behavior of CFT columns with fusiform cross sections and the lack of vortices around them, they structurally have less bearing capacity and less ductility than circular and elliptical cross sections.
Keywords
Scour, Axial force, Circular, Elliptical, airfoil