مدلسازی رفتار ستون‌های فولادی پرشده با بتن لاستیکی(RuCFST)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15003.1126
نویسندگان
1لرستان خرم آباد خیابان انقلاب کوچه یاسمن پلاک 4
2استاد
چکیده
در عصر حاضر، وجود مواد زاید حاصل از فرایندهاى مختلف فیزیکی و شیمیایى، یکى از معضلات مهم کشورهاى صنعتى و درحال توسعه می باشد. از راه حل هایی که در گذشته برای حل این مشکل پیشنهاد شده است، استفاده از ذرات لاستیک، بعنوان یک ماده افزودنی، در مصالح بر پایه سیمان است. ستون‌های فولادی پر شده با بتن لاستیکی، به دلیل بهره‌‌مندی از خواص سودمند مصالح فولاد و بتن از قابلیت وکارایی قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشند. بتن یک ماده ترد می‌باشد و برای ارتقای جذب انرژی آن باید تقویت شود. در همین راستا با بکارگیری ضایعات لاستیک می‌توان ضمن کمک به محیط‌زیست، عملکرد آن را تحت تأثیر قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی رفتار و عملکرد مقاطع مرکب بتنی_فولادی است که بتن موجود، از نوع لاستیکی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود، به ارائه مدل ستون فولادی پرشده با بتن حاوی لاستیک با سه درصد وزنی 0، 5 و 15 درصد پرداخته شده و پارامترهای مؤثر بر عملکرد مقطع مرکب، شامل مدول الاستیسیته بتن لاستیکی، ضریب پواسون، شکل پذیری و مقاومت نهایی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج نهایی نشان از افزایش اثر محصورشدگی در بتن به دلیل ضریب پواسون بیشتر بتن لاستیکی، افزایش شکل پذیری و نیز کاهش اندک مقدار مقاومت نهایی ستون با بتن لاستیکی، در مقایسه با ستون با بتن بتن معمولی دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Modeling of behavior of rubberized concrete filled steel tubes (RUCFST)
Authors
Abstract
In the last decade, the wastes from various physical and chemical processes is one of the major problems of industrialized and developing countries. The solutions to solve this problem has been proposed in the past use rubber particles in cement or concrete matrix. The steel columns filled with rubberized concrete (RUCFST) includes composite action and have great functionality due to the beneficial properties of both steel and concrete materials. Concrete is a brittle material and should be reinforcemented to promote its energy absorption. In this case, the use of rubber particles improve the environment, concrete performance and ductility. In this study, the finit element model of RUCFST columns with three weight percentages (0%,5%,15%) of total aggregate was presented and the effective parameters on composite stractures including elastic modulus of rubberized concrete, Poisson ratio, ductility and ultimate strength of columns, are studied.
The RUCFST columns showed an increase in the concrete confinement due to the Poisson ratio of rubberized concrete and also a slight decrease in the ultimate strength of the RUCFST columns, compared to the natural concrete aggregate.
Keywords
RUCFST, ABAQUS, Rubberized concrete