شناسایی خرابی در اتصالات قاب های خمشی با استفاده از پاسخ های حوزه فرکانس و روش های بهینه سازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.15000.1123
نویسندگان
1تهران ، خیابان دماوند ، خیابان وحیدیه ، کوچه بختیاری نژاد پلاک ۳۱ واحد ۲
2امل-دانشگاه شمال-گروه مهندسی عمران
چکیده
شناسایی خرابی دراتصالات سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا شناسایی خرابی در اتصال باعث می شود تا از گسترش خرابی و فرو پاشی احتمالی کل سازه جلوگیری شود. وقوع خرابی در اتصالات سازه ها باعث تغییر در مشخصات سختی، جرم و میرایی و در نتیجه پاسخ های سازه ای می شود که از همین نکته می توان به عنوان راهی برای شناسایی خرابی استفاده کرد. یکی از شاخص ها برای تشخیص خرابی استفاده از پاسخ های دینامیکی در حوزه فرکانس هستند. هدف از این مطالعه شناسایی خرابی در اتصالات قاب های خمشی فولادی با استفاده از پاسخ های حوزه فرکانس و یک روش بهینه سازی است. بدین منظور مسئله شناسایی خرابی در اتصال به صورت یک مسئله ی بهینه سازی تبدیل می شود که در آن از پاسخ های حوزه فرکانس سازه، برای تعریف تابع هدف در بهینه سازی استفاده می شود. اتصال یک قاب خمشی با استفاده از فنرهای پیچشی فاقد طول، به عبارتی تبدیل اتصال صلب به نیمه صلب، جهت کاهش در سختی دورانی اتصال و شبیه سازی آسیب در اتصال مدل سازی می شود. مسئله ی بهینه سازی مورد نظر با استفاده از یکی از روشهای جدید بهینه سازی حل می شود تا موقعیت و شدت دقیق خرابی در اتصال تعیین شود. نتایج عددی نشان دهنده کارایی روش پیشنهادی هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Failure detection in moment frame connections by using frequency domain responses and optimization methods
Authors
Abstract
Detection of failure in structural connections is very important, as the failure detection in connections prevents from expansion of failure and the probable collapse of whole structure. Failure in structural connections causes variation in structural stiffness, mass and damping, leading to responses which can be used as a way to detect the failures. One of indices in failure detection is by employing steel moment frame connections using the responses of frequency domain and optimization method. This way, the failure detection problem becomes an optimization one, in which the responses of structure frequency domain are used to define the objective function for optimization. The connection of moment frame using torsion springs without length, or in other words, converting a solid connection to a semi-solid one, are modeled in order to reduce rotational stiffness of connection and damage simulation. The given optimization problem is solved by a new optimization method to determine its precise position and severity. The numeral results show the efficiency of proposed method.
Keywords
Keywords: Failure detection, steel moment frame, Connections, frequency response, Optimization