شناسایی خرابی در اتصالات قاب های خمشی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14993.1118
نویسندگان
1مازندران-ساری-خیابان 15 خرداد-انتهای خیابان پیام نور-پل گردن-کوچه گل نرگس-منزل آقای نوپور
2امل-دانشگاه شمال-گروه مهندسی عمران
چکیده
ساختمان به عنوان یک سیستم پیچیده شامل اعضای سازه ای و غیرسازه ای مختلفی میباشدکه توسط اتصالات به هم متصل می شوند. اتصالات ممکن است دچار خرابی شوند، که منجر به کاهش عمر سازه میگردد. با شناسایی محل خرابی در اتصلات از خرابیهای غیرقابل انتظار و رفتارهای نامشخص اتصالات، می توان جلوگیری نمود، بنابر این از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و لزوم استفاده از روش هایی جهت شناسایی خرابی در اتصالات الزامیست. در این تحقیق قصد بر این است با استفاده از Support Vector Machine (SVM) که به الگوریتم ماشین بردار پشتیان معروف است، شناسایی خرابی در اتصالات قاب های خمشی انجام پذیرد. ابتدا برنامه ای جهت شبیه سازی قاب های خمشی با اتصلات نیمه صلب (مد تحلیلی) نوشته شده و سپس با استفاده از این برنامه سازه هایی با خرابی تصادفی (داده) تولید می شوند. سپس با استفاده از بخشی از داده ها مبادرت به آموزش SVM می نماییم با این تفاوت که جای داده های خروجی و ورودی تغییر می نمایند، یعنی پاسخ های سازه (فرکانس های طبیعی) بعنوان ورودی و موقعیت های خرابی بعنوان خروجی در نظر گرفته می شوند. در ادامه با استفاده از داده های باقیمانده دقت SVM آموزش دیده کنترل می شود. اکنون با استفاده از SVM آموزش دیده می توان به ترتیب موقعیت و مقدار دقیق خرابی در اتصالات را بدست آورد. در این مقاله محل خرابی و مقدار خرابی در دو حالت ثابت و متغییر مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج نشان دهنده کارایی روش معرفی شده می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Damage Identification in Moment Frame Connections Using Support Vector Machine
Authors
Abstract
Building as a complicated system is included different structural and non-structural members which connected together by connections. Connections maybe get damage which leads to decrease life of structure. Unexpected damage and behavior of connection can be prevented by identify damage location in connections thus It is so important and the necessity use of methods is essential to identify damage in connections. In this study، the intention is damage identification in Moment Frame connections using Support Vector Machine (SVM) algorithm. At the beginning، a matlab code (as a simulation program) was written to simulate the moment frame with semi-rigid connections (analysis phase) and then structures with random damage (as a data) were generated by the simulation program. Then using part of data to train the SVM with this difference that output data and input data were replaced together، it is mean structural responses (natural frequencies) as an input data and the locations of damages as an output data were considered. In the fallowing using remaining data، trained SVM is controlled. Now using trained SVM، can get the location and accurate amount of damage respectively. In this study the location and amount of damage were considered in both cases of damage detection. The result indicates high performance of the SVM.
Keywords
Damage, Moment Frame, Connections, Support Vector Machine, Simulation