روش نوین توزیع بودجه در سبد پروژه های عمرانی با استفاده از قانون گرانش اقتصادی – مطالعه موردی: سبد پروژه های شرکت فولاد خوزستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14987.1113
نویسندگان
1کوی 22 بهمن خیابان اندیشه 5 پلاک 127 واحد 6
2استاد/ آزاد اسلامی نجف آباد
چکیده
سبد پروژه های عمرانی بر اساس هدف های استراتژیک سازمان تشکیل می شود. توزیع بودجه در سبد پروژه به عنوان یکی از منابع حیاتی، امری بسیار مهم تلقی می شود. روش توزیع بودجه مناسب می تواند همگنی لازم در رساندن منبع مالی به پروژه را حفظ کند. توزیع یکنواخت بودجه با روح تنوع پذیری سبد پروژه همخوانی ندارد بنابراین باید روشی اتخاذ شود که این تنوع پذیری را در خود جای داده باشد. قانون جاذبه اقتصادی به دلیل انعطاف پذیری بالا می تواند روش مناسبی برای توزیع بودجه باشد. در این قانون که برگرفته از قانون جاذبه نیوتن است میزان جذب اقتصادی بستگی به بزرگی اقتصاد و فاصله میان دو طرف تبادل دارد. در این تحقیق، میزان بودجه مورد نیاز هر پروژه و بودجه کل سبد پروژه به عنوان فاکتورهای اقتصادی در نظر گرفته شده است. همچنین فاصله میان دو اقتصاد به کمک روش TOPSIS و بر اساس میزان فاصله پروژه تا ایده آل های سازمان بدست آمده است. نتایج بررسی بر روی سبدی از پروژه های فولاد خوزستان نشان داد پروژه هایی که دارای حجم بیشتر بودجه درخواستی هستند در اولویت دریافت بودجه قرار می گیرند ولی فاصله آنها از ایده آل های سازمان می تواند در جذب این بودجه اثر منفی بگذارد و از درصد دریافتی بکاهد. همچنین هر چه طول عمر سبد افزایش می یابد پروژه هایی که در نوبت های قبلی دریافت کمتری داشته اند به دلیل افزایش مطالبات در اولویت دریافت بودجه قرار می گیرند و بدین ترتیب یک بالانس توزیع ایجاد خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The novel budget allocation methos in construction project portfolio by gravity model of economy - case study: gravity model of economy project portfolio
Authors
Abstract
The construction project portfolio is made by strategic goals of organization. The budget allocation is an essential part at portfolio management. An appropriate method can make a balance on monetary resource distribution. Uniform allocation does not match with portfolio's diversification. Therefore, It is necessary to choose a method with variation. Because of flexibility, the gravity model of economy can be a suitable method. In this method, derived by Newton's gravity law, bilateral trade flow is estimated on economic size and distance between tow parts. In this research, the project budget is assumed as an economic size and distance is calculated by TOPSIS method. The study result on Khuzestan Steel Company (KSC) project portfolio was shown that project which have more budget demand is prioritized. However, more distances can have negative effect on received budget. Also along portfolio life – cycle, the projects which have received fewer budget will be prioritized.
Keywords
project portfolio, budget allocation, gravity model of economy