بررسی پارامتریک ظرفیت باربری محوری دیوار برشی مرکب دوبل فولادی پرشده با بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14978.1107
نویسندگان
1گیلان-لنگرود-کومله-بالاتر از داروخانه زاهدی-لوازم ساختمانی نوید
2هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3دانشجو
چکیده
دیوار برشی مرکب دو جداره فولادی با استحکام بالایی که دارند، می توانند با پتانسیل بالای خود عملکرد مناسبی در ساختمان های بلند داشته باشند و در فرآیند ساخت وساز تسهیل ایجاد کنند. در پنل های برشی مرکب دو جداره فولادی پایداری صفحات فولادی که در سطح خارجی هستند، به وسیله مقاومت بتن ریخته شده بین صفحات فولادی و اتصالات برشی ونسبت فاصله اتصال دهنده ها(B) و ضخامت صفحات فولادی (t) تامین می شود. در این مقاله شبیه سازی روی 6 نمونه برای دسترسی به رفتار محوری و کمانشی پنل های برشی مرکب دو جداره فولادی انجام شدند. مقاومت بتن و ضخامت صفحات فولادی در شبیه سازی ها تغییر داده شد. مدل های اجزای محدود سه بعدی ( FE) برای شبیه سازی رفتار پنل های DSC تحت بار محوری با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد و نتایج قابل قبولی مشاهده شد. نتایج نشان می دهد که مقاومت بتن و ضخامت صفحات فولادی می تواند به طور قابل توجهی در کمانش و ظرفیت باربری صفحات فولادی تأثیر گذار باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Parametric evaluation of Axial behavior of double-skin composite walls
Authors
Abstract
Double-skin composite (DSC) panels can offer high strength and robustness while improving the convenience of construction, with great potential for application in high rise buildings and nuclear power plants. In DSC panels, the stability of the outer surface steel plates are governed by the constraints of the in-fill concrete and the discrete shear connectors, the ratio of connector spacing (B) and surface steel plate thickness (t). In this paper, simulation were performed on 6 specimens to assess the axial and buckling behavior of DSC panels. The concrete strength and the thickness steel Plate were varied in the simulation. Three-dimensional finite element (FE) models was valid with experimental test the behavior of DSC panels subjectto compression, and the FE results were found to be in good agreement with the observed buckling behavior during tests. The results show that The concrete strength and the thickness steel Plate can considerably influence the buckling shapes and axial loading capacity of the steel plates.
Keywords
Double skin composite panels, Buckling, Axial compression, FE analysis