شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از انرژی کرنشی مودال و اشکال مودی بازسازی شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14969.1101
نویسندگان
1مازندران، نور، خیابان نیما، نبش نیلوفر 20، پلاک 162، کد پستی 4641845374
2امل-دانشگاه شمال-گروه مهندسی عمران
3استاد
چکیده
سازه های موجود از قبیل ساختمانها، پلها، سدها، تونلها و غیره، در طول زمان بهره برداری خود در معرض خرابی قرار می گیرند. این امر می تواند بهره برداری سازه را مختل سازد و یا باعث خسارات بیشتری در آینده گردد. معمولاً محل و مقدار خرابی در سازه ها نامشخص است، بنابراین روشهای مختلفی برای شناسایی خرابی در سازه ها به وجود آمده اند. در این میان روش های غیرمخرب و استفاده از پاسخ های سازه برای تعیین خرابی در آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از مفهوم انرژی کرنشی مودال و اشکال مودی بازسازی شده می باشد. برای این منظور ابتدا اشکال مودی در درجات آزادی محدودی از یک سازه بدست آمده و سپس با استفاده از الگوریتم سیستم کاهش بهبود یافته (IRS) به سایر درجات آزادی تعمیم داده می شوند. پس از آن برای تعیین محل خرابی نسبت تغییرات انرژی کرنشی مودال برای تمام اعضای سازه محاسبه و اعضا دارای نسبت تغییرات انرژی کرنشی بزرگتر به عنوان اعضا با احتمال خرابی در نظر گرفته می شوند. دو مثال استاندارد شامل یک تیر 15 المانه و قاب 45 المانه در نظر گرفته می شوند و کارایی روش در شناسایی موقعیت خرابی مورد ارزیابی قرار می گیرد که نتایج نشان دهنده دقت روش مورد نظر می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات