شناسائی خرابی در سازه های خرپایی با استفاده از توابع پاسخ فرکانسی و و الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14956.1096
نویسندگان
1تهران- نارمک- خیابان آیت- بالاتر از میدان هفت حوض- کوچه کیانی ثابت- میدان 44- کوچه هشت متری اول غربی- پلاک 2- واحد 1
2امل-دانشگاه شمال-گروه مهندسی عمران
چکیده
نظارت بر سلامت سازه‌ها و تشخیص آسیب‌های آن در مراحل اولیه یکی از موضوعات مورد توجه همیشگی بوده است. تغییرات در خصوصیات بار، تاثیرات محیطی و عامل‌های تصادفی موجب خرابی موضعی یا کلی در سازه‌ها می‌شوند. با استفاده از روش های شناسایی خرابی در سازه ها می‌توان موقعیت خرابی در سازه را شناسایی و با انجام اقدامات ترمیمی لازم، از گسترش آسیب در سازه و خرابی فاجعه بار سازه، به هنگام رسیدن خسارت به حالت بحرانی جلوگیری کرد و عمر مفید سازه را افزایش داد . در این تحقیق، شناسایی خرابی در سازه‌ها براساس تغییر در توابع پاسخ فرکانسی سازه به عنوان یک مشخصه دینامیکی، انجام شده است. با استفاده از توابع پاسخ فرکانسی سازه سالم، سازه آسیب دیده ومدل تصادفی سازه، تابع هدفی تشکیل شده و به کمک روش بهینه سازی الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته این تابع حداقل می شود. بمنظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادی در شناسایی خرابی، چند سازه خرپایی با سناریوهای خرابی مختلف بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که روش پیشنهادی برای تعیین دقیق مکان و شدت خرابی در سازه های خرپایی با در نظر گرفتن اثر نویز از عملکرد خوبی برخوردار است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification of truss structure's damages using frequency response functions and improved differential evolution algorithm
Authors
Abstract
Structural health monitoring and their damage detection in early stages, has been one of the constant topics of interest. Changes in load characteristics, environmental effects and accidental factors will cause local or total damages to structures. We can identify damage status in structures using damage detection methods and prevent damage spreading and its disastrous destruction before reaching a critical status by taking necessary restorative actions in order to increase the useful life of structures. In this study, damage detection in structures has been conducted based on the changes in frequency response functions of the structure as a dynamic specification. An objective function is created using frequency response functions of healthy and damaged structure and its random model which will be minimized by improved differential evolution optimization algorithm. Several truss structures with different damage scenarios have been examined in order to evaluate the effectiveness of the proposed method for damage detection. The obtained results show that the proposed method has good performance in determining the exact damage location and its severity in truss structures considering the noise effect.
Keywords
damage detection, truss structures, frequency response function, Differential Evolution Algorithm