شناسایی و تحلیل ریسک اجرای پروژه به روش EPC و DBB با استفاده از روش AHP مطالعه موردی: طرح آبرسانی غدیر
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14942.1094
نویسندگان
1اهواز بلوار گلستان، سازمان آب و برق خوزستان، امور مهندسی
2استاد / دانشگاه آزاد
چکیده
انتخاب مدل اجرای پروژه از نکات کلیدی اجرای پروژه است. یکی از معیارهای انتخاب، کاهش میزان ریسک ناشی از اجرای پروژه می باشد. پرواضح است روشی که دارای ریسک بیشتر باشد از مطلوبیت کمتری برخوردار است. در سال های اخیر از دو روش عمده EPC (دو عاملی) و روش DBB (سه عاملی) در اجرای پروژه ها استفاده می شود. تعیین ریسک پذیری هر روش از چالش های مهم محسوب می شود. در این تحقیق جهت تعیین معیاره های مقایسه از روش استخوان ماهی استفاده شده است. با استفاده از روش توفان فکری، نظرات خبرگان جمع اوری و 46 معیار جهت بررسی مشخص گردید. پس از آن، با استفاده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش AHP وزن معیارها معین گردید. با استفاده از وزن های تعیین شده و جمع بندی نتایج مشخص گردید روش EPC دارای ریسک کمتر و احتمال موفقیت بیشتر نسبت به روش DBB است. با نگاه به نتایج حاصل از ماتریس های مقایسه زوجی میتوان به این نتیجه رسید که روش EPC دارای قدرت بسیار بالایی در رهبری، جذب نظارت مدیریتی، مدیریت منابع انسانی و ارتباط میان عوامل، مدیریت قوی ماشین آلات و مکانیزم قوی انتخاب پیمانکار با توجه به قدرت بالای دفتر فنی سازمان دارد. بنابراین استفاده از این روش در پروژه آبرسانی غدیر در شرکت سهامی سازمان اب و برق خوزستان توصیه گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation and Risk Analysis of Project Execution by EPC and DBB by AHP Method case study: Ghadir Water transmission Program
Authors
mohammad Ahvaz, Jamshid Salahshour
Abstract
Construction projects in developing country have an essential role in progress. In this way, project execution method selection is very important. Risk reduction during project execution is one of the selection criteria. It is obvious that the method which have more risk is not acceptable. Recently, the EPC and DBB methods are implemented as two useful execution methods. The most important challenge in these methods is risk evaluation. Using multiple criteria decision making methods is a suitable way for comparison. In this research for comparison criteria determination, the FishBone method had been used. Therefore, 46 criteria was determined by brain storming from expert meeting. After that, the criteria were weighted by AHP along another expert meeting. The weighted criteria evaluation were illustrated that EPC has less risk and more success probability than DBB. The paired comparison matrix investigation was shown that EPC has more power in leadership, managerial supervision consideration, human resource management, communication, machinery management and contractor selection because of powerful technical office. According to research, the EPC method is given priority. Therefore, EPC is more suitable in Ghadir water transmission program.
Keywords
EPC, risk, develop a comprehensive standard Project Management Knowledge (PMBOK), the process of project management, project progress indicators