بررسی رفتار اتصالات خمشی تیر فولادی به ستون دایره ای فولادی تودرتو پرشده با بتن
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14930.1088
نویسندگان
1مازندران،آمل،کیلومتر5جاده هراز،دوراهی امامزاده عبداله،دانشگاه شمال
2استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده
امروزه با توجه به کارایی مطلوب سازه های کامپوزیتی استفاده از ستون های فولادی پر شده با بتن افزایش یافته است. ستون های فولادی پر شده با بتن موسوم به ستون های CFT سیستمی متشکل از بتن به عنوان هسته داخلی و فولاد به عنوان جدار خارجی ستون می باشد. امروزه این ستون ها به دلیل مقاومت عالی و عملکرد لرزه ای مناسب به طور وسیعی در صنعت ساختمان استفاده می شود. علی رغم مزایای فراوانی که ستون های CFT دارند اما رفتار اتصالات تیر در این نوع ستون ها به درستی شناخته نشده است. در این پژوهش براساس روش اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار ABAQUS6.12-3 و تحلیل استاتیکی غیر خطی، به مطالعه اثر پارامترهای مؤثر در عملکرد اتصالات خمشی تیر فولادی به ستون دایره ای فولادی تودرتو پرشده با بتن نظیر تاثیر مقاومت مشخصه بتن، ضخامت صفحات روسری و زیرسری و تاثیر D/t های مختلف ستون پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق عملکرد بسیار مطلوب اتصالات پرشده با بتن را نشان می دهد، همچنین با حجم فولاد یکسان و D/t بیشتر برای ستون خارجی ظرفیت اتصال تا 15 درصد افزایش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation behavior of steel beam to circular concrete – filled double skin tube column moment connections
Authors
Morteza Naghipour
Abstract
Nowadays, due to compoaite structure's desirable behavior, using of steel column filled by concrete have been icreased.steel column filled by coctere CFT is a system which is made by conctere as an inner core and steel as an outer crust. Nowadays, these columns has been used in construction industry because of high resistance and proper seismic behavior. Despite of CFT's benefits the connection's behavior in these column havr not been known. In this study based on finite element method and by ABAQUS6.12-3 software with a nonlinear static analysis the effecttive parameters on behavior of moment steel beam- circular nesting steel column connection filled by concrete have been evaluated. These parameters consist thickness of steel pipe in column and the inner radius of stiffner plates. He results show desirable behavior of conection filled by concete. Also, the capacity of the conection have been increased 15% in a unique volume of steel and more D/t ratio outer column.
Keywords
moment connection, composite structures, connection zone, CFT