تحلیل سه‌بعدی اجزاء محدود رفتار دیواره گود پایدارسازی شده به روش مهارسازی خاک با استفاده از نرم افزار ABAQUS
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14928.1087
نویسندگان
1دانشجو
2دانشیار بخش فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور مشهد
چکیده
یکی از مهم‌ترین مسائل و پیچیدگی‌های مهندسان ژئوتکنیک، طراحی و اجرای گودبرداری‌های عمیق و پایدارسازی دیواره‌های آن خصوصاً در مجاورت ساختما‌ن‌های احداث شده، می‌باشد. سیستم‌های سازه نگهبان مشتمل بر روش‌هایی نظیر مهارسازی خاک، میخ‌کوبی خاک، اجرای شمع بتنی، دیواره دیافراگرامی، مهار متقابل، سپرکوبی، روش خرپایی و تلفیق روش‌های ذکر شده می‌باشد. به منظور تدقیق نتایج بدست امده از مدل سازی های عددی , از داده های بدست امده از عملیات پایش دیواره گود استفاده میگردد. در این مقاله، به منظور تحلیل و ارزیابی رفتار دیواره‌های پایدارسازی شده به روش مهارسازی خاک با در نظر گرفتن شرایط ساخت و مدل رفتاری خاک، مدل‌سازی سه بعدی اجزاء محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS انجام گردید. نتایج بیانگر تاثیر قابل توجه طول دیواره گودبرداری و پارامترهای مقاومت برشی خاک بر روی رفتار دیواره گود خصوصاً مقادیر تغییرمکان‌های جانبی دیواره گود می‌باشد، همچنین بیانگر افزایش ضریب اطمینان مقادیر تغییرمکان جانبی دیواره گود با در نظر گرفتن شرایط کرنش مسطح می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
3D analysis of wall motion stabilization deep anchoring method using the software ABAQUS
Authors
mostafa mohsen zadeh
Abstract
One of the most important and complex issues in geotechnical engineering is the design and implementation of deep excavations and stabilization. Its walls are especially adjacent to the construction of existing structures. Retaining structure systems including methods of soil retention, soil nailing, concrete piling, diaphragm wall, mutual restraint, shingles, truss method and integration. The methods are listed. In order to evaluate the results of numerical modeling, the data obtained from the tracking operation of the retaining wall are used. In this paper, three-dimensional finite element modeling using ABAQUS software was used to analyze and evaluate the behavior of walls stabilized by soil suppression with regard to construction conditions and soil behavioral model. The results show that the significant effect of excavation wall length and soil shear strength parameters on the behavior of the hollow wall, especially the values of lateral side walls, and also indicates an increase in the coefficient of confidence of the displacement values of the side of the retained wall, taking into account the flattened condition of the strain. .
Keywords
Retaining Structure System, 3D modeling, Lateral Variation, Finite Element Software ABAQUS