تاثیر نیروی محوری متغیر روی رفتار غیر خطی ستون های بتنی مسلح شده با الیاف فولادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14922.1081
نویسندگان
1مازندران-ساری - بلوار امیر مازندرانی-خیابان شهیدان عبوری - عبوری2- کوی ولیعصر 1- پلاک12- کدپستی:44731-48156
2میدان امام، کوی اتحاد، بن بست دوم، مجتمع شایان فر
3هیئت علمی دانشگاه مازندران
چکیده
ستون ها تنها در معرض نیروی های عمودی ناشی از بار ثقلی نمی باشند بلکه در معرض ترکیبی از نیروی محوری، لنگر و برش به علت بار های لرزه ای می باشند. پاسخ ستون ها در ترم های مقاومت خمشی و برشی، تحت بار محوری متغیرکاملا متفاوت از پاسخ ستون تحت بار محوری ثابت می باشد. ستون های مسلح شده با الیاف فولادی به علت مقاومت خمشی و برشی مناسب و مقاومت در مقابل ترک خوردگی، راه حل مناسبی به منظور کاهش خاصیت تردی و شکنندگی آن ها می باشند. در این مقاله تاثیر نیروی محوری متغیر و همچنین نقش شکست برشی در رفتار لرزه ای ستون ها با الیاف فولادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی تطابق مناسبی با نتایج حاصل از داده های آزمایشگاهی داشته است. علاوه بر این، مطالعات پارامتریکی به منظور برجسته سازی اثر نیروی محوری متغیر در پاسخ غیر خطی ستون های مسلح به الیاف فولادی صورت گرفته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of variable axial load on the nonlinear behavior of steel fiber reinforced concrete columns
Authors
Abstract
The columns are not only exposed to vertical forces due to gravity loads, but are subject to a combination of axial force, moments and shear due to seismic loads. The response of the columns in terms of flexural and shear strength under variable axial load is completely different from that of the column under constant axial load. steel fiber reinforced columns are suitable for reducing the brittleness and fragility due to their good flexural and shear strength and cracking resistance. In this paper, the effect of variable axial load as well as the role of shear failure on the seismic behavior of columns with steel fibers has been investigated. The results show that the proposed model has a consistent fit with the results of laboratory data. Additionally, parametric studies have been conducted to highlight the effect of the variable axial load on the nonlinear response of steel fiber reinforced columns.
Keywords
columns, Variable axial load, steel fibers, seismic loads