شبیه سازی پاسخ سازه های بتن مسلح با مد شکست در هسته اتصالات تیر- ستون
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14920.1079
نویسندگان
1مازندران-ساری - بلوار امیر مازندرانی-خیابان شهیدان عبوری - عبوری2- کوی ولیعصر 1- پلاک12- کدپستی:44731-48156
2هیئت علمی دانشگاه مازندران
3میدان امام، کوی اتحاد، بن بست دوم، مجتمع شایان فر
چکیده
تحت بارهای لرزه ای، اتصالات بتنی تیر-ستون در معرض تنش های برشی قابل توجه‏ای قرار می گیرند که این پدیده احتمال شکست برشی در هسته اتصالات بتنی را افزایش می دهد. اما با این وجود، عموماً هسته اتصالات بتنی صلب فرض می شود. در این حالت، المان های تیر و ستون توسط گره‏های صلب به هم متصل می شوند و از شکست برشی هسته اتصال صرف نظر می شود. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی، بدون در نظر گرفتن رفتار غیر خطی در هسته اتصال بتنی، نتایج ارزیابی اتصال بتنی به شدت در خلاف جهت اطمینان و غیر ایمن است. همچنین، مطالعات آزمایشگاهی روی اتصالات بتنی با بار محوری متغیر نشان داده‏اند که پاسخ اتصال به شدت متاثر از تغییرات نیروی محوری می باشد .در این مقاله مدلی شامل دو فنر محوری مورب در هسته اتصال بتنی به منظور مدلسازی رفتار غیر خطی هسته اتصال پیشنهاد می شود که بر اساس اندرکنش تنش برشی و محوری عمل می کند. نتایج نشان می دهد مدل پیشنهادی ، تطابق مناسبی با نتایج گزارش شده از آزمایشگاه را دارا می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Simulation of the response of the reinforced concrete structures with the failure mode in the beam-column joints
Authors
Habib Akbarzadeh bengar, Javad Shayanfar
Abstract
Under seismic loads, the concrete beam-column joints are exposed to significant shear stresses, which increases the probability of a shear failure in the core of the concrete joints.But nonetheless, generally the concrete joints assumed to be rigid.In this state, the elements of the beam and the column are connected by rigid nodes, and the shear failure of the joint is ignored. According to experimental and analytical studies, regardless of the nonlinear behavior in the joints, the results of the evaluation of the concrete joints are highly uncertain and unsecured.Also, experimentally studies on the concrete joints with variable-axial load have shown that the concrete joint response is strongly influenced by axial force variations.In this paper, a model consisting of two diagonal axial springs at the joint is proposed to model the nonlinear behavior of the concrete joint core, which acts on the basis of the interaction of shear and axial stress.The results show that the proposed model has a consistent fit with the reported results from the experimentally studies.
Keywords
Concrete joints, Shear stress, Nonlinear analysis, Variable axial load, Plastic hinge