کــاربرد سیسـتم تحلیل شبکه برای مکــانیابی پایانه های برون شهری در برنامه ریـزی شهری و منطقه ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14919.1078
نویسندگان
بلوار طالقانی-روبروی سپاه-اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
چکیده
پایانه های برون شهری از جمله کاربری های مهم شهری هستند که از نظر افزایش حجم تردد ، جمعیت ، توسعه روزافزون و گستردگی شهرها و شرایط حاکم بر استقرار ، با مشکلات زیادی توأم می باشند انجام مطالعات مکان یابی درست و مناسب، علاوه بر تاثیر اقتصادی بر عملکرد شهری، اثرات اجتماعی، محیط‌زیستی، فرهنگی و اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت بنابراین عواملی چون هزینه سفر ، توپوگرافی ، وسعت و کاربری زمین ، تراکم جمعیتی و شبکه دسترسی ها و دیگر سیستم های حمل و نقلی پارامترهای تاثیرگذاری هستند که در تعیین مکان یابی مناسب پایانه های برون شهری باید مورد توجه قرار گیرند در این مقاله با توجه به اینکه ارتباط بین و میان عناصر تاثیرگذار وجود دارد از طریق جایگزینی تحلیل سلسله مراتبی با ساختار شبکه ای (ANP) و بکارگیری از نرم افزار Arc GIS و اعمال وزن نهایی حاصل از تحلیل در آن که منتج به شناسایی و معرفی مکان های مناسب برای احداث پایانه برون شهری خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Application of Network Analysis System for Locating Extraterritorial Terminals in Urban and Regional Planning
Authors
Abstract
Extra-city terminals are among the most important urban utilities that are associated with many problems in terms of traffic volume, population growth, and the expansion of cities and the conditions governing establishment. Proper and appropriate location studies, in addition to the economic impact on Urban performance will have social, environmental, cultural and economic impacts in its area of ​​construction. Therefore, factors such as travel costs, topography, extent and land use, population density, and access networks and other transport systems are important parameters in determining the Proper placement of outbound terminals should be considered In this paper, the paper discusses the relationship between and among the influential elements through the replacement of ANP analysis and application of the Arc GIS software and the application of the final weight of the analysis resulting in the identification and The introduction of suitable places for the construction of an outlying city terminal will be introduced.
Keywords
Location, Hierarchical analysis, Network structure