شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از پاسخ های حوزه زمان و الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14907.1066
نویسندگان
نور . بلوار آیت اله خامنه ای . کوچه طلوع ۶ . پلاک ۱۹۸ طبقه اول
چکیده
یک سازه پس از گذشت زمان و در اثر عوامل مختلف ممکن است دچار آسیب شود. خرابی بر روی کارایی سیستم تاثیر نامطلوب می گذارد و ممکن است باعث کاهش سطح ایمنی سازه گردد. با استفاده از روش های شناسایی خرابی در سازه ها می توان موقعیت خرابی در سازه‌ی آسیب دیده را شناسایی و با انجام اقدامات ترمیمی لازم از شدت آسیب در سازه جلوگیری نموده و عمر سازه را افزایش داد. در این مطالعه از پاسخ های حوزه زمان جهت شناسایی خرابی در سازه ها استفاده شده است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از پاسخ‌های حوزه‌ زمان (شتاب سازه) ، یک تابع هدف در بهینه‌سازی تعریف شد. با حل مسئله بهینه‌سازی مذکور با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی، مکان و شدت خرابی در یک سازه آسیب دیده تعیین شد. پس از آن تاثیر پارامترهایی نظیر تعداد و محل حسگر بر روی کارایی روش سنجیده شد. نتایج نشان داد در شناسایی محل و مقدار خرابی با 2‌حسگر و بیشتر، الگوریتم پاسخ مناسبی ارائه می‌دهد.هرچه محل اعمال حسگر به محل اعمال نیرو نزدیکتر باشد پاسخ الگوریتم مناسبتر می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Structural damage detection using time domain responses and optimization differential evolution algorithm
Authors
Sepideh Divsalar
Abstract
Some structures may be damaged by various factors due to their lifetime. Damage will have negative effects on systems' performance and may decrease the structures' safety. It can be localized in structures using damage detection techniques. Damaged elements can be repaired or replaced which can prevent the overall failure and this action increases the beneficial lifetime of the structure. In this study, an optimization-based method for damage identification using the time domain responses is used. An objective function is defined using the acceleration. The optimization problem is solved by differential evolution algorithm (DEA) to determine the location and severity of damage. Then the effectiveness of some parameters such as sensor position and Number of sensors. The results show that the identification of damage and its severity is not possible using a sensor and by increasing the number of sensors into two, the optimization algorithm provides appropriate responses. The proximity of sensors to the position of load increases the accuracy of the identification procedure. The algorithm has high accuracy to detect single damage.
Keywords
Damage Identification, Time Domain Response, Optimization, Differential Evolution Algorithm, Parametric Analysis