بررسی اثر افزودن همزمان الیاف سپیولیت و گرافیت بر پارامتر مقاومت فشاری خاک ماسه رسی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14899.1059
نویسندگان
1استادیار گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، دانشگاه تهران
2تهران- خیابان دماوند- خیابان امیر کیایی- کوچه فیضی- پلاک 53- طبقه دوم.
چکیده
اصلاح پارامتر‌های رفتاری خاک‌های مختلف یکی از مسائل مهم پیش روی پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد. اضافه نمودن برخی افزودنی‌های شیمیایی به خاک، به عنوان یکی از روش‌های موثر در بهبود برخی از مشخصه‌های رفتاری خاک مانند رابطه تنش- کرنش، مقاومت فشاری، چسبندگی، نفوذپذیری و ... همواره مد نظر بوده است. این مطالعه به بررسی اثر افزودن ترکیبی گرافیت و الیاف سپیولیت بر خواص مهندسی خاک، به طور خاص مقاومت فشاری محصور نشده، می‌پردازد. پس از انجام آزمایش‌های شناسایی شامل دانه‌بندی، حدود آتربرگ، تراکم اصلاح شده، روی نمونه خاک ماسه رسی که با افزودن 20 درصد رس به ماسه فیروزکوه و به صورت مصنوعی تهیه شده است، آزمایش تراکم تک محوری روی نمونه‌هایی با درصدهای مختلف 5%، 10%، 15%، 20% و 25% الیاف و گرافیت به صورت ترکیبی در زمان های عمل آوری مختلف آنی(بلافاصله پس از اختلاط)، 7 ،14 و 28 روزه انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد، افزایش مقدار درصد افزودنی‌ گرافیت باعث افزایش مقاومت فشاری محصور نشده خاک ماسه رسی شده و افزایش زمان‌های عمل‌آوری نیز باعث بهبود مقاومت فشاری می‌شود. همچنین افزایش مقدار درصد الیاف سپیولیت باعث افزایش کرنش محوری و شکل‌پذیری خاک ماسه رسی می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of the Effect of Simultaneous Addition of Sepiolite Fibers and Graphite on Compressive Strength Parameters of Clay Sand Soil
Authors
Abstract
Modification of behavioral parameters of different soils is one of the important issues facing researchers in geotechnical engineering. Adding some chemical additives to the soil has always been considered as one of the effective methods for improving some soil behavioral characteristics such as stress-strain relationship, compressive strength, adhesion, permeability, etc. This study investigates the effect of adding a mixture of graphite and sepiolite fibers on soil engineering properties, in particular the unpressurised compressive strength. After identification tests including grain size, Atterberg range, modified density, on clay sand soil sample, which was prepared by adding 20% clay to Firouzkooh sand and artificially prepared, single-axis density test on samples with different percentages of 5%, 10 %, 15%, 20% and 25% of fibers and graphite were combined in different instant treatments (immediately after mixing), 7, 14 and 28 days. The results show that increasing the amount of graphite additive increases the compressive strength of the unconfined sandy soils and increasing the processing times also improves the compressive strength. Also, increasing the percentage of sepiolite fibers content increases the axial strain and the formation of the clay sand.
Keywords
Improvement, unpressurised compressive strength, graphite, sepiolite fibers, clay sand