عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با سیستم نبشی و تسمه فولادی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14894.1054
نویسندگان
1دانشگاه علم و صنعت ایران
2میدان امام، کوی اتحاد، بن بست دوم، مجتمع شایان فر
3هیئت علمی دانشگاه مازنران
چکیده
آسیب ‏پذیری اعضای سازه‏ های بتنی که مطابق با آیین ‏نامه‏ های گذشته و بدون ملاحظات لرزه‏ ای طراحی شده ‏اند، بر‏اساس نتایج آزمایشگاهی و زلزله ‏های گذشته اثبات شده است. به منظور تخمین عملکرد لرزه‏ای و در صورت نیاز ترمیم چنین سازه‏ هایی، بررسی لرزه ‏ای مناسب اولویت می یابد. در این پژوهش، روی شبیه ‏سازی سازه‏ های بتنی مقاوم‏ سازی شده با استفاده از سیستم نبشی و تسمه فولادی از طریق رویکرد‏های مدلسازی تحلیلی و عددی تمرکز شده است. از این رو، مدلی با در نظر گرفتن اثرات محصورشدگی از جانب خاموت و تسمه فولادی و همچنین کمانش نبشی‏های فشاری در تحلیل لنگر – انحنا مقطع پیشنهاد می شود و با تبدیل انحنا به دوران، خصوصیات مفاصل پلاستیک قابل محاسبه می باشند. پس صحت سنجی مدل پیشنهادی در مقابل نتایج آزمایشگاهی، تاثیر سیستم مقاوم‏ سازی مذکور روی رفتار عملکردی سازه ه‏ای بتن مسلح ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که سیستم مقاوم سازی مزبور در ارتقا عملکرد سازه های بتن مسلح موثر می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
قاب های بتن مسلح، نبشی و تسمه فولادی، تحلیل غیر خطی، مقاوم سازی لرزه ای
Authors
Abdolhamid Ghasemi
Abstract
آسیب ‏پذیری اعضای سازه‏ های بتنی که مطابق با آیین ‏نامه‏ های گذشته و بدون ملاحظات لرزه‏ ای طراحی شده ‏اند، بر‏اساس نتایج آزمایشگاهی و زلزله ‏های گذشته اثبات شده است. به منظور تخمین عملکرد لرزه‏ای و در صورت نیاز ترمیم چنین سازه‏ هایی، بررسی لرزه ‏ای مناسب اولویت می یابد. در این پژوهش، روی شبیه ‏سازی سازه‏ های بتنی مقاوم‏ سازی شده با استفاده از سیستم نبشی و تسمه فولادی از طریق رویکرد‏های مدلسازی تحلیلی و عددی تمرکز شده است. از این رو، مدلی با در نظر گرفتن اثرات محصورشدگی از جانب خاموت و تسمه فولادی و همچنین کمانش نبشی‏های فشاری در تحلیل لنگر – انحنا مقطع پیشنهاد می شود و با تبدیل انحنا به دوران، خصوصیات مفاصل پلاستیک قابل محاسبه می باشند. پس صحت سنجی مدل پیشنهادی در مقابل نتایج آزمایشگاهی، تاثیر سیستم مقاوم‏ سازی مذکور روی رفتار عملکردی سازه ه‏ای بتن مسلح ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که سیستم مقاوم سازی مزبور در ارتقا عملکرد سازه های بتن مسلح موثر می باشد.
Keywords
قاب های بتن مسلح, نبشی و تسمه فولادی, تحلیل غیر خطی, مقاوم سازی لرزه ای