تحلیل لرزه ای دره های آبرفتی نیم بیضی تحت امواج مهاجم SH
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14886.1047
نویسندگان
زنجان - خ خواجه نصیر - ک توفیقی - اپارتمان ارین - واحد 8 - منزل مهدی طهماسبی
چکیده
در این مقاله به تحلیل لرزه ای دره های آبرفتی نیم بیضی با استفاده از روش اجزای مرزی نیم صفحه در حوزه ی زمان تحت امواج مهاجم SH پرداخته شده است. روش ارایه شده تنها بر اساس گسسته سازی وجه میانی آبرفت با محیط پیرامون نهادینه شده است. ضمن صحت سنجی برخی نتایج حاصل با پاسخ های در دسترس، به عنوان مطالعه ی پارامتریک با در نظر گرفتن پارامترهای نسبت شکل آبرفت، زاویه موج و فرکانس، به تعیین تغییرمکان و بزرگنمایی سطح زمین پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که وجود دره ی آبرفتی بر الگوی بزرگنمایی پاسخ سطح زمین به ویژه در محدوده میانی آن تأثیر به سزایی دارد. همچنین، مقدار این بزرگنمایی به شعاع و عمق دره، سختی محیط، فرکانس پاسخ و زاویه تابش موج مهاجم، بستگی دارد. استفاده از روش پیشنهاد شده در تحلیل لرزه ای سطح زمین و تعیین پاسخ ساختگاه به محققان عرصه ی ژئوتکنیک لرزه ای توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic analysis of semi-elliptical alluvial valleys subjected to incident SH-waves
Authors
Abstract
Abstract

In this paper, seismic analysis of semi-elliptical alluvial valleys was presented using the half-plane time-domain boundary element method (BEM) subjected to propagating obliquely incident SH-waves. The proposed method was installed only based on discretizing the interface of the basin with half-plane. In addition to verifying some results with existing responses, a parametric study was carried out to obtain the displacement and amplification of the ground surface with considering intended basin factors including shape ratio, incident wave angle and the frequency. The results showed that the alluvial valleys have significant effect on the amplitude of the responses, especially in the middle of it. Also, the magnitude of the responses depends on the radius/depth of the valleys, impedance ratio of the domain, and dimensionless frequency of the results. Use of the method was recommended to the researchers in the field of geotechnical earthquake engineering for analyzing ground surface and obtaining site response.
Keywords
Keywords: Alluvial valleys, Half-plane BEM, Time-domain, SH-wave