ارزیابی تغییرمکان حداکثر در قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر اساس روش طراحی پلاستیک مبتنی بر عملکرد تحت رکوردهای حوزه نزدیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14884.1045
نویسندگان
1خیابان شهدا خ شهید آوینی
2استادیار/ دانشکده مهندسی عمران/دانشگاه مازندران/ بابلسر
3دانشجوی دکتری / دانشکده مهندسی عمران/ دانشگاه علم و صنعت / تهران
چکیده
در این پژوهش نیاز حداکثر تغییرمکان غیرالاستیک در قاب‌های خمشی فولادی طراحی شده براساس روش طراحی پلاستیک مبتنی بر عملکرد، تحت رکوردهای حوزه نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، قاب‌های خمشی فولادی 6، 12 و 18 طبقه بر اساس روش طراحی پلاستیک مبتنی بر عملکرد طراحی شده‌اند. در این روش از یک دریفت هدف و مکانیزم تسلیم از پیش تعیین شده به عنوان حالت حدی عملکردی استفاده می گردد. این روش طراحی پیشنهادی بر اساس تئوری طراحی پلاستیک می باشد که در آن مقادیر نیروهای طراحی با استفاده از اصل بقا انرژی استخراج می گردد. در ادامه قاب‌های طراحی شده به کمک نرم افزار OpenSees مدلسازی شده و تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک قرارگرفته‌اند. بر اساس تحلیل های دینامیکی غیرخطی گسترده، اثر رکوردهای پالس گونه نزدیک گسل بر تغییرمکان غیرالاستیک مورد مطالعه قرار گرفته و با مقادیر نیاز تغییرمکان هدف مقایسه شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of inelastic drift demands in steel moment frames designed based on performance-based plastic design approach under near-fault ground motions
Authors
Abstract
In this study maximum inelastic drift demands in steel moment-resisting frames designed based on performance-based plastic design approach have been evaluated under an ensemble of near-fault ground motions. Performance-Based Plastic Design approach is a newly-developed design methodology applied to inelastic seismic design of steel and reinforced concrete structures. To this end, 6-, 12- and 18-story steel moment frames were designed based on performance-based plastic design method. The method utilizes the pre-selected maximum target drift and yield mechanism as key performance criteria. The proposed method is based on plastic design theory in which the design forces are derived from the principle of energy conservation. The designed frames were then analyzed under a family of near- and far-fault ground motion using OpenSees. According to the results obtained from numerous nonlinear dynamic analyses, the effects of pulse-type near-fault ground motions on structural inelastic drift demands were evaluated and compared with the target drift values.
Keywords
Inelastic drift demand, performance-based plastic design, nonlinear dynamic analysis, near-fault ground motion