بررسی‌‌‌‌ توزیع فشار درجریان‌های‌ شعاعی‌ با سطح آزاد در محیط‌های متخلخل‌درشت دانه به روش آزمایشگاهی و عددی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14854.1032
نویسندگان
ود متخصصین - کوچه عندلیب - کوچه تیهو - پلاک 116
چکیده
تحلیل جریانهای غیر آرام درون محیط‌های متخلخل درشت دانه در مسائل مختلف مهندسی عمران، نفت وگاز، زمین شناسی کاربرد های متعددی دارد. جهت تحلیل جریانهای انتقالی وآشفته، رابطه دارسی اعتبار نداشته و لازم است که از روابط غیر خطی استفاده شود . روابط غیرخطی به دو گروه نمائی و دو جمله ایی تقسیم می‌شوند رابطه دو‌جمله‌ایی در دامنه گسترده‌ای از تغییرات سرعت دارای دقت بیشتری نسبت به رابطه نمائی بوده و اعتبار آن از طریق تحلیل ابعادی و معادلات ناویة‌استوکس مورد تائید قرار گرفته است. تحلیل جریان غیر دارسی در شرایطی که خطوط جریان نسبتاً موازی است، برای حالت تحت فشار و سطح آزاد مورد ارزیابی تعداد قابل توجهی از محققین قبلی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر در تحلیل جریان غیر دارسی شعاعی با سطح آزاد، حاکی از آن است که توزیع فشار هیدرواستاتیک ‌است. این نتیجه توسط مطالعات آزمایشگاهی و مدل عددی تهیه شده در این تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation of pressure distribution in free surface radial flow in coarse porous media by experimental and numerical method
Authors
Abstract
Analysis of non-laminar flows in coarse alluvial beds has a wide range of applications in various problems of civil engineering, oil and gas, and geology. Darcy equation is not valid to analyze transient and turbulent flows, therefore non-linear equations should be employed applied. Non-linear equations are classified into power and binomial equations. Binomial equation is more accurate in a wide range of velocity changes in comparison to power equation and its validity has been verified by dimensional analysis and Navier–Stokes equations. But since the range of velocity changes is rather limited in engineering problems, power equation would enough accuracy. Non-Darcy flow analysis for the condition in which streamlines are almost parallel has been investigated by numerous investigators in pressured and free surface conditions. Results of present research for Non-Darcy free-surface radial flows indicated that pressure distribution comply of hydrostatic distribution. And its validity has been verified by experimental and numerical studies.
Keywords
Non-Darcy flow, Radial flow, Coarse Porous media, Binomial equation, hydrostatic pressure distribution