مطالعه اثر زئولیت بر مقاومت تک محوری خاک رس ماسه‌دار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14849.1029
نویسندگان
1استادیار گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، دانشگاه تهران
2شهرک ازادی بلوار ولیعصر پلاک ٨١
3دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه قم
چکیده
در سال های اخیر بهسازی خاک های مسئله دار به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای بهبود خواص مهندسی خاک ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. خاک های ریزدانه رسی از جمله خاک های مسئله دار محسوب می‌شوند که روش های مختلفی جهت بهسازی آنها پیشنهاد می‌گردد. یکی از این روش ها بهسازی خاک در نتیجه افزودن مواد شیمیایی به خاک است. در این مطالعه اثر زئولیت روی رفتار مقاومتی خاک ماسه رسی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا نوعی خاک ماسه رسی (ترکیبی از رس و ماسه ١٦١ فیروزکوه) در آزمایشگاه تهیه شده و آزمایش مقاومت تراکم تک محوری روی نمونه های خاک رسی تثبیت شده با ٥، ١٠، ١٥، ٢٠ و ٢٥ درصد زئولیت و در زمان های عمل آوری آنی، ٧، ١٤ و ٢٨ روزه انجام شده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش زئولیت مقاومت خاک افزایش می یابد در حالی که زمان عمل آوری تاثیر کمتری در افزایش مقاومت دارد. همچنین بررسی سطح گسیختگی و نحوه شکست نمونه ها نشان می‌دهد سطح گسیختگی بعد از اولین ترک به سرعت ایجاد می‌شود بطوریکه در یک زمان بسیار اندک مقاومت نمونه به عدد بسیار کمی تا نزدیک به صفر کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A Study of the effect of zeolite on the uniaxial resistance of sandy clay soil
Authors
Abstract
In recent years, improvement of problematic soils has been considered as one of the effective ways to improve soil engineering properties. sandy clay soils are considered as problematic soils, and various methods are recommended to improve them. One of the improvement methods is to improve soil by addition chemical additives to the soil. In this study, the effect of zeolite on clay resistance behaviour has been investigated. For this purpose, a clayey soil (a combination of clay and Firouzkooh sand) was prepared at the laboratory and uniaxial compression strength test was performed on clayey soil samples stabilized with 5, 10, 15, 20 and 25% zeolite and at times immediately, 7, 14 and 28 days. The results show that with increasing zeolite, soil resistance increases. Also, the failure surface and the mode of failure of samples show that the surface of failure after the first cracking occurs quickly, so that at very short time, the resistance of the sample is reduced to a very small number to close to zero.
Keywords
soil improvement, zeolite, uniaxial resistance test, sandy clay