بررسی عملکرد سیستم قاب محیطی در برابر خرابی پیشرونده با در نظر گرفتن محل و تعداد ستون های حذف شده در طبقات
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14832.1017
نویسندگان
1تهران خیابان توحید خیابان فرصت شیرازی پلاک 135 واحد 9
2استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل
چکیده
با توجه به اهمیت رفتار سازه‌های بلند تحت خرابی پیشرونده بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده در سیستم قاب محیطی به عنوان یکی از سیستم‌های متداول در ساختمان های بلند، نیازمند مطالعه گسترده است. در این سیستم برای تحمل نیروهای جانبی از قاب‌هایی در محیط بیرونی سازه استفاده می‌شود. خرابی پیشرونده زمانی اتفاق می افتد که خرابی یک عضو سازه ای منجر به خرابی بخش قابل توجهی از سازه و یا حتی کل سازه گردد. خطرات احتمالی و بارهای غیر عادی که می تواند موجب گسیختگی پیشرونده شود شامل برخورد هواپیما، خطای طراحی یا ساخت، آتش سوزی، انفجار بمب ها و غیره می باشند. تحقیق حاضر به تحلیل وضعیت خرابی پیشرونده ناشی از انفجار در یک نمونه ساختمان 36 طبقه با سیستم قاب محیطی فولادی پرداخته است. برای این منظور، با حذف ناگهانی ستون های سازه وضعیت توزیع نیرو و تغییر مکان در المان های باقیمانده سازه بررسی شد. با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن محل انفجار در سازه، تعداد و موقعیت ستون‌های حذف شده در طبقات به عنوان متغیرهای موثر بر خرابی پیشرونده در سازه مورد بررسی قرار گرفت. در ارزیابی سازه از روش مسیر جایگزین استفاده شد و در تحلیل سازه، روش تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد استفاده قرارگرفت. به طور کلی نتایج نشان داد که تعداد ستون‌های حذف شده و موقعیت آن‌ها درطبقات مستقیما بر پتانسیل خرابی پیشرونده تاثیرگذار است. برای مثال، ستون‌های طبقه همکف تا طبقه پنچم در گوشه سازه موثرترین ستون‌هادرخرابی پیشرونده سازه هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the performance of framed tube systems under the progressive collapse considering number and location of removed columns in stories
Authors
Abstract
According to the importance of tall structures’ behavior under progressive collapse, investigating progressive collapse potential of tube system, as one of the most common systems for tall building, requires more researches. In this system, perimeter frames are responsible for resisting lateral forces. Progressive collapse in a structure occurs when some members of the system removes and other members cannot resist additional forces; so, the structure becomes unstable. Probable risks and hazard that can lead to progressive collapse consist of explosion, airplane crash, construction erros, and firing. In this research, the progressive collapse potential of a 36 story structure with tube system is evaluated. For this purpose, the state of force redistribution and displacement in members were evaluated after removing some columns in the middle and corner of structure. According to the unpredictable nature of the explosion, the location and number of the removed columns in stories was evaluated. Non-linear time history analysis was used for evaluating performance of structure. Generally, results showed that the number of the removed columns and their position in stories have influence on potential of the structure for progressive collapse. For instance, columns in the corner of the ground floor to 5th story are the most important members in progressive collapse of structure.
Keywords
Framed tube, Progsessive collapse, Removed column