بررسی تاثیر محل و تعداد ستون های حذف شده ناشی از انفجار در پلان بر عملکرد سیستم قاب محیطی در برابر خرابی پیشرونده
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14831.1016
نویسندگان
1تهران خیابان توحید خیابان فرصت شیرازی پلاک 135 واحد 9
2استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شمال، آمل
چکیده
قاب‌ محیطی یکی از سیستم‌های متداول برای طراحی و ساخت ساختمان های بلند است. در این سیستم برای تحمل نیروهای جانبی از قاب‌هایی در محیط بیرونی سازه استفاده می‌شود. تحلیل خرابی پیشرونده نقش مهمی در تشخیص پایداری سازه ها در اثر بمب گذاری، برخورد وسائل نقلیه، آتش‌سوزی و... دارد. با توجه به اهمیت رفتار سازه‌های بلند تحت خرابی پیشرونده بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده در سیستم قاب محیطی به عنوان یکی از سیستم‌های متداول در ساختمان های، نیازمند مطالعه بیشتری است. خرابی پیشرونده در سازه زمانی رخ می‌دهد که با حذف تعدادی از اعضا و بازتوزیع نیرو در سازه، اعضای دیگر قادر به تحمل نیروهای اضافی نباشند و پایداری سازه به خطر افتد. تحقیق حاضر به تحلیل وضعیت خرابی پیشرونده در یک نمونه ساختمان 36 طبقه با سیستم قاب محیطی فولادی می‌پردازد. برای این منظور، با حذف ناگهانی ستون های سازه وضعیت توزیع نیرو و تغییر مکان در المان های باقیمانده سازه بررسی شد. با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن محل انفجار در سازه، تعداد و موقعیت ستون‌های حذف شده در پلان به عنوان متغیرهای موثر بر خرابی پیشرونده در سازه مورد بررسی قرار گرفتند. در ارزیابی سازه از روش مسیر جایگزین استفاده شده و در تحلیل سازه، روش تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد استفاده قرارگرفت. به طور کلی نتایج نشان دادند که تعداد ستون‌های حذف شده و موقعیت آن‌ها در پلان مستقیما بر پتانسیل خرابی پیشرونده تاثیرگذار است. برای مثال، ستون‌های طبقه همکف در گوشه سازه موثرترین ستون‌ها درخرابی پیشرونده سازه هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigating the effect of number and location of removed columns in plan on performance of framed tube systems under the progressive collapse caused by blast
Authors
Abstract
Framed tube is one of the most common systems in design and construction of high rise structures. In this system, perimeter frames are responsible for resisting lateral forces. Progressive collapse analysis is of great importance in predicting stability of structures under explosion, vehicle crash, and firing. According to the importance of tall structures’ behavior under progressive collapse, investigating progressive collapse potential of tube system, as one of the most common systems for tall building, requires more researches. Progressive collapse in a structure occurs when some members of the system removes and other members cannot resist additional forces; so, the structure becomes unstable. In this research, the progressive collapse potential of a 36 story structure with tube system is evaluated. For this purpose, the state of force redistribution and displacement in members were evaluated after removing some columns in the middle and corner of structure. According to the unpredictable nature of the explosion, the location and number of the removed columns in plan was evaluated. Non-linear time history analysis was used for evaluating performance of structure. Generally, results showed that the number of the removed columns and their position in plan have influence on potential of the structure for progressive collapse. For instance, columns in the corner of the ground floor are the most important members in progressive collapse of structure.
Keywords
Blast, Framed tube, Progsessive collapse