معرفی المان نوین جاذب انرژی دارای رفتار شکل پذیر در مهاربندهای هم محور
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.14341.1003
نویسندگان
1استان مازندران شهرستان تنکابن خیابان فردوسی غربی کوچه گل پامچال پلاک 101
2کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه پردیس گیلان
3کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد نور
چکیده
یکی از سیستم های متعارف و پرکاربرد در سازه های فولادی استفاده از مهاربند های هم محور می باشد، که بدلیل سختی زیاد، تغییرمکان جانبی کم، سهولت اجرا و مقرون به صرفه بودن همواره مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود از مهمترین معایب این نوع مهاربندها ضعف کمانش عضو فشاری و شکل پذیری پایین این سیستم می باشد. در این مقاله، به معرفی یک المان شکل پذیر دارای رفتار یکسان در کشش و فشار قابل استفاده در مهاربند هم محور می پردازیم. اساس کارکرد این المان شکل پذیر، جلوگیری از کمانش مهاربند یا به تاخیر انداختن آن است. بدین منظور این المان شکل پذیر، باید بنحوی طراحی گردد که قبل از آنکه مهاربند به بار بحرانی کمانشی خود برسد، به تسلیم رسیده و انرژی ورودی زلزله به سازه را جذب نموده و آن را مستهلک نماید. 6 نمونه از المان پیشنهاد شده این پژوهش با ابعاد هندسی متفاوت در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS ، برای دستیابی به ابعاد ایده آل مدل میگردد. منحنی های هیسترسیس بدست آمده از نرم افزار المان محدود ABAQUS حاکی از آن است که المان پیشنهادی میتواند به عنوان یک عضو جاذب انرژی با شکل پذیری بالا عمل کند. از دیگر ویژگی های این المان شکل پذیر، امکان استفاده از آن در انواع مهاربند های هم محور است که می تواند با افزایش شکل پذیری و جذب انرژی باعث ارتقای عملکرد لرزه ای قاب فولادی گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The introduction of a new energy dissipation element with a ductile behavior in concentrically braced
Authors
Abstract
One of the most commonly used systems in steel structures is the use of coaxial braces, which have always been used due to its hardness, low lateral space, ease of use and cost-effectiveness. However, the most important disadvantages of this type of braces are the buckling weakness of the compression and low ductility of the system. In this paper, we introduce a uniformly shaped element with the same behavior in pulling and pushing usable in coaxial bracing. The function of this formable element is to prevent buckling or to delay it. For this purpose, this formable element must be designed in order to surrender before the curtain reaches its buckling crisis, and absorbs the energy input of the earthquake into the structure and decomposes it. 6 samples from the proposed element of this study are different geometric dimensions in the ABAQUS finite element software to achieve the ideal dimension of the model. The hysteresis curves obtained from the ABAQUS finite element software suggest that the proposed element can act as a high-voracity absorber member. Another feature of this formable element is its ability to use in a variety of coaxial braces, which can enhance the seismic performance of the steel frame by increasing the viscosity and absorption of energy.
Keywords
Dilated element, energy dissipation, coaxial braces, hysteresis curve, seismic performance