نسل جدید مهندسی سازه با توجه خاص به سازه با بازتاب یکنواخت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.17482.1501
نویسندگان
هیئت علمی
چکیده
امروزه به منظور طراحی سازه های مختلف علاوه بر انجام تحلیل های ریاضی که اغلب به کمک نرم افزار ها انجام می شود به کار گیری معیارها و دستورالعمل های مندرج در آیین نامه های طراحی نیز ضروریست. سازه هایی که مطابق آیین نامه طراحی می شوند انتظار می رود که عملکرد اجزاء متشکله آنها در زمان وقوع زلزله با آنچه طراح انتظار دارد یکی باشد اما بدلیل عوامل پیش بینی نشده نظیر فرضیات ساده شده و ناهمخوانی جزییات با حقایق فیزیکی این پیش بینی ها به حقیقت نمی پیوندد. بهمین دلیل پس از وقوع زلزله، سازه های زیادی دچار آسیب های جدی و حتی خرابی کامل می شوند به گونه ای غیر قابل بهره برداری می باشند. هدف این مقاله آماده سازی بستر فکری جدیدی است که مهندسی سازه را در آینده از این مشکلات رها می سازد. راهکارهای رهایی از این مشکلات بصورت خلاصه در ادامه ارایه شده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Next Generation Earthquake Resisting Structures with a View to Structures of Uniform Response
Authors
Shapour Dehghanian
Abstract
Current methods of structural Design basically depend mainly on electronic computations. Structural members designed in accordance with the requirements of current codes are expected to behave in a theoretically idealized manner. However, because of unforeseen circumstances such as those resulting from simplifying assumptions and inconsistent detailing lead to undesirable consequences. Subsequently, a large number of earthquake resistant structures either collapse or are damaged beyond repair. The purpose of this paper is to offer an exact, closed form solution for performance-based elastic-plastic design of moment frames under lateral loading. It introduces the concept of uniform response, which in turn, enables the engineer to manually define, predict and to control structural response at pre-selected design stages, such as before and at first yield, any fraction of the failure load or specified drift ratio, up to and including incipient plastic collapse.
Keywords
Keywords: Uniform Response, Bio-inspiration, re-centering, Design Lead Analysis, Performance Control