بررسی لرزه زمین ساخت و لرزه خیزی شهرستان مهدی شهر واقع در استان سمنان، جنوب رشته کوه های البرز به روش کیجکو- سلوول
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16647.1495
نویسندگان
کارشناس آموزش موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
چکیده
در این پژوهش به تحلیل، برآورد و تهیه نقشه های خطر لرزه ای شهرستان مهدی شهر واقع در استان سمنان با مختصات مرکزی، 3537/53 (طول جغرافیایی) و 7112/35 (عرض جغرافیایی) پرداخته خواهد شد. برای این منظور ابتدا کاتالوگ لرزه ای منطقه مورد نظر به شعاع 150 کیلومتر از مرکز شهر، با توجه به داده های ثبت شده در پایگاه های لرزه نگاری گردآوری شد و سپس مطالعاتی جهت تعیین چشمه های لرزه زای منطقه با در نظر گرفتن زلزله های رخداده و گسل های فعال منطقه با استفاده از نقشه ی گسل های فعال ایران صورت گرفت.
سپس با استفاده از روش کیجکو-سلوول پارامتر های لرزه خیزی منطقه و چشمه های لرزه زا (B-value و Rate) مشخص شدند همچنین با بهره گیری از نرم افزار کاربردی EZ-FRISK، چشمه های منطقه با توجه به پارامتر های لرزه خیزی خود مدل شده و تحلیل شدند.
نهایتا با توجه به نتایج بدست آمده، بیشینه شتاب مورد انتظار (بدون در نظر گرفتن هرگونه ضریب اطمینان)، در این شهرستان برای دوره بازگشت 475 سال برابر با 0.30g بدست آمد که با نزدیک شدن به گسل شمال البرز این عدد حتی به 0.4g نیز میرسد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismotectonics and Seismic Analysis in Mahdishahr city in Semnan Province by Kijko, A. & Sellevoll method
Authors
Mina Tehran
Abstract
This study is to analyze and assess the seismic vulnerability of Mahdi shahr, located in Semnan Province, with central coordinates of, N35.1712 and E53.5357. For this purpose, the seismic catalog of the local area with a radius of 150 km from downtown was recorded in accordance with available database recorded at seismography station, then studies were done in order to determine the source of the earthquake-generating zone concerning the past occurred earthquake and active faults using Iran map of active faults.
Seismic parameters of the area and seismic source (B-value and rate) were then determined using the kijko, A. & Sellevoll method. Also utilizing the applicable EZ-FRISK software, seismic sources were analyzed and modeled according to their seismic parameters.
Finally, according to the results, the maximum expected acceleration in this city for the return period of 475 years was 0.30g, which is close to the northern Alborz fault, even to 0.4g It also comes.
Keywords
Peak ground acceleration, probabilistic seismic Hazard Analysis, PSHA, Kijko, Mahdi Shahr