ارزیابی عملکرد سازه های بتن آرمه با پلان هندسی نامنظم تحت اثر خرابی پیش رونده
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16619.1494
نویسندگان
استان مازندران- شهرستان بابل-ارشاد6-کوچه وحدت-منزل شکرالله عابدین زاده
چکیده
اصطلاح خرابی پیشرونده اشاره به گسترش شکست موضعی اولیه در سازه دارد که در اثر حذف یک یا تعداد بیشتری اعضای باربر ایجاد شده و درنهایت منجر به فرورفتگی کلی سازه می شود. عوامل مختلفی می توانند باعث خرابی پیشرونده شوند که شامل خطای طراحی، ساخت و بارگذاریی هایی است که فراتر از استاندارد طراحی می باشند. به دنبال این فاجعه‌ها آیین‌نامه‌های متعددی به منظور افزایش مقاومت سازه در این راستا تدوین شدند. از جمله این راه حل‌ها می‌توان به افزایش درجه نامعینی سازه، انتقال بار از مسیرهای فرعی، افزایش مقاومت موضعی سازه و افزایش پیوستگی سازه اشاره کرد. در این مقاله، آنالیز ساختمان‌های قاب خمشی بتنی در نرم افزار ETABS 2016 تحت سناریوهای مختلف حذف ستون مدل‌سازی شده و سپس با بهره گیری از تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که با حذف ستون های گوشه نسبت به ستونهای میانی در اکثر موارد با توجه به تغییرمکان قائم دارای بیشترین پتانسیل خرابی پیشرونده می باشند. هم چنین نتایج نشان می دهد، که با نامنظم شدن پلان هندسی، سازه رفتار مناسبی از خود در برابر خرابی پیشرونده نشان نمی دهد لذا حذف ستون می‌تواند خرابی بحرانی‌تری در سازه ایجاد نماید
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An Evaluation of the Performance of Reinforcement Concretes with Irregular Geometric Plan Influenced by Progressive Collapse
Authors
babol
Abstract
The term "progressive collapse" refers to the expansion of the initial local defect in the structure which is caused by the removal of one or more members of the backer and eventually leads to the total collapse of the structure. Various factors can cause progressive collapse including design error, construction and loading that are beyond the design standard. Following these catastrophes, several regulations have been developed to increase the strength of the structures in this regard. One of these solutions can be the increase in the uncertain degree of the structure, the transfer of the load from the secondary paths, the increase of the local strength of the structure and the increase of the continuity of the structure. In this article, concrete moment frame buildings in the ETABS 2016 software under various scenarios of removing pillars of modeling and with utilizing a nonlinear static and dynamic analysis has been analyzed and investigated. The results show that with the removal of the pillars of the corners than the central pillars in most cases, due to vertical displacement, there has been the greatest potential of progressive collapse. The results also show that, with the irregularity of the geometric plan, the structure does not show a proper behavior against progressive collapse. Therefore, the removal of pillars can lead to a more critical failure in structure.
Keywords
Concrete moment frame, Progressive Collapse, nonlinear static analysis, nonlinear dynamic analysis