حذف همزمان فنل و کروم از آب با استفاده از فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16292.1455
نویسندگان
146617-16797
2دانشگاه صنعتی نوشروانی بابل - 47148 - 71167
3دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 47148-71167
چکیده
آلاینده های آلی درکنار فلزات سنگین و ترکیبات آلی فلزی باعث تغییرات نا به هنجار در پارامترهای فیزیکی وشیمیایی (اسیدیته، قلیائیّت، شوری، رنگ، بو و مزه) دراکوسیستم های آبی شده و از تهدیدکننده های بزرگ سلامت محیط زیست به ویژه محیط زیست آبی به شمار می آیند. در این پژوهش تاثیر فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم با غلظت های مختلف (50، 100، 200، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) در میزان حذف همزمان فنل و فلز سنگین کروم در محلول آبی وسیستم بسته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات جهت تعیین غلظت بهینه ی فتوکاتالیست در 7pH=و با استفاده از لامپ فرابنفش با توان 100 وات انجام شد. با استفاده از غلظت 100 میلی گرم در لیتر نانوذره بیشترین حذف برای هریک از آلاینده های فنل و کروم به ترتیب برابر با 3/72 و 2/67 درصد حاصل شد. در نهایت سنیتیک واکنش حذف آلاینده ها بررسی و مرتبه ی واکنش حذف برای فنل و کروم به ترتیب برابر با صفر و یک بدست آمد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The simultaneous removal of phenol and chromium from water using titanium dioxide photocatalyst
Authors
Elaheh Faghih Nasiri, daryoush babol, Farhad Qaderi
Abstract
Organic pollutants besides heavy metals and organic compounds of metal cause irregularities in physical and chemical parameters (acidity, alkalinity, salinity, color, smell and taste) in aquatic systems and cause major environmental threats to the environment, especially the environmental Count come. In this study, the effect of titanium dioxide photocatalytic with different concentrations (50, 100, 200, 500 and 1000 mg / L) on the simultaneous removal of phenol and heavy metal chromium in aqueous solution of the closed system was investigated. Experiments were performed to determine the optimal photocatalyst concentration at 7pH = and using an ultraviolet light bulb with a power of 100 watts. Using the concentration of 100 mg / l of nanoparticle, the highest removal for each of the phenol and chromium contaminants was 72.7% and 67.2%, respectively. Finally, the pollutant removal reaction sequence was determined and the degree of removal reaction for phenol and chromium was zero and one, respectively.
Keywords
Ultraviolet radiation, Phenol, chromium, Titanium Dioxide